Ketil Koppang

Fallet Nordre

Fallet Nordre , 2580 Folldal

Prisantydning

9 900 000,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
128 m²
Bruttoareal
193 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
5057200 m²
Byggeår
2012
Energimerking
D

Velkommen

Velkommen til Fallet Nordre!

Denne flotte gården byr på fantastiske omgivelser der den ligger ved inngangen til Grimsdalen med utsikt mot noen av Rondanes store topper. Gården har et nytt våningshus oppført i 2012, funksjonell driftsbygning, flere utleiehytter/hus, nyoppført grillbu på tunet og en idyllisk sæter i Einunndalen. Ressursgrunnlaget er solid med drøyt 200 daa dyrka mark og omlag 4.800 daa skog- og utmarksareal med tilhørende beiterett, fiskerett, samt jaktrett til både elg, rein og rype/småvilt. Dagens eiere driver gården aktivt med sau og gårdsturisme, så her ligger forholdene godt til rette for både tradisjonelt landbruk og turistvirksomhet. Ytterligere informasjon om eiendommen vil bli gitt i det følgende.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Folldal kommune, ca. 9 kilometer sør for Folldal sentrum langs Atndalsvegen (fv 27). I Folldal sentrum finnes barnehage, skole, butikk, bank og offentlige tjenester.

Adkomst

Adkomst fra fylkesvegen via Grimsdalsvegen frem til avkjøringen for privat gårdsveg på egen grunn ned til tunet.

Jord, skog og tun

Jord
Det fulldyrkede arealet er på totalt 171 daa og ligger i nærheten av gårdstunet. Dyrka marka drives med grasproduksjon og er godt egnet for maskinell innhøsting. Det meste er godt drenert, unntaket er teigen som ligger på motsatt side av elva Grimsa. Denne er væravhengig, ved mye nedbør kan det være aktuelt med nedbeiting isteden for slått.

I tillegg til det fulldyrkede arealet, har gården 12 daa innmarksbeite i nærheten av tunet, samt. 22 daa innmarksbeite ved sætra i Einunndalen.

Dyrka marka er inngjerdet og gjerdet er normalt vedlikeholdt.

Beiterett
Eiendommen har rett til utmarksbeite i Grimsdalen og Einunndalen. Nåværende eier benytter kun beiteretten i Grimsdalen som ligger gunstig til i forhold til gårdstunet. Området er å betrakte som normal beitemark. I perioder er området rovdyrutsatt, men både i 2016 og 2017 har gården ligger under det som betegnes som normal-tap. Gårdens besetning har i mange år vært 400 vinterfora sauer, men ble redusert til ca. 350 i 2016.

Skog og utmark
Gården har totalt 1.907 daa produktiv skog, ref. taksten. Skogen er i stor grad lokalisert i nærområdet til gården og utgjør i hovedsak fjellfuru. Alle skogteiger anses å ha normal tilgjengelighet og er relativt lettdrevet med et greit utbygd veinett. Deler av skogen ligger innenfor vernskoggrensa.

I tillegg har eiendommen 2.871 daa uproduktivt areal bestående av 1.186 daa impediment, 841 daa fjellbjørkeskog, 445 daa myr, 251 daa skrapskog, 134 daa vern/vann/vei, 13 daa teknisk impediment og 1 daa vann.

Ut over dette tilligger det eiendommen et mulig eierskap til Langtjønnteigen bestående av 1.700 daa uproduktiv skog og utmark. Teigen har vært brukt av Fallet Nordre i lang tid, men eierskapet er bestridt og det gis følgelig ingen garantier mht. denne teigen. Det er varslet jordskiftesak – grensegang og rettsutgreiing vedrørende denne teigen.

Jakt

Jakt- og utmarksmulighetene knyttet til gården er svært gode. Eiendommen er med i Fallet/Blæsterdalen jaktfelt som består av totalt 5 grunneiere. Fallet Nordres andel i laget er 40%, noe som utgjør 3 elger av 2016-kvoten. Andelen leies periodevis ut og har hatt en inntekt pr. jeger på kr. 7.500,-, og er ellers benyttet av grunneier selv. Området er for øvrig kjent for sin solide elgstamme og i særdeleshet andelen av store okser. Dette, sammen med beliggenheten i utkanten av Rondane, gjør området veldig ettertraktet for jegere.

I tillegg er gården medlem av Midtbygda jakt- og fiskelag, noe som gir rett til deltakelse på elgjakt hvert tredje år.

Gården har videre rett til reinsjakt og tildeles dyr hvert år, såfremt det ikke oppstår forhold som medfører drastiske endringer i kvoten, f.eks fredning. Årets kvote for Fallet Nordre er 2 dyr. Dette varierer fra år til år, men ligger normalt på 2-3 dyr/år. Dette kan ved utleie gi fra kr 10.000-15.000,-/år i inntekt.

Gården er også medlem av Fallet sameie, et fellesskap mellom de 3 gårdene som er samlet i området og som totalt utgjør ca. 7.000 daa fjellterreng. Sameiet leier ut småviltjakt og det ligger her et inntektspotensiale på totalt ca. kr 15.000,-. pr. år / kr 5.000,- for Fallet Nordre.

Dessuten vil man som innenbygdsboende kunne søke reinsjakt i Statsallmenningen og drive garnfiske i Fundin og Marsjøen. Denne retten er personlig, og en konsekvens av å flytte til kommunen. Siden retten ikke er knyttet til landbrukseiendommen kan den heller ikke fremleies.

Innhold og standard

Våningshus
Gården har et flott, nytt våningshus oppført i 2012 i en etasje med et bruttoareal på 193 kvm og et bruksareal på 175 kvm. Det er bygget etter TEK 10, fundamentert på støpt plate med nedlagt varmesløyfe i hele platen. Huset har vegger i bindingsverk med stående profilert kledning, terrasse med utgang fra stue og store vinduer som gir mye lys innvendig. Det har dessuten vedfyrt sentralvarme med vannbåren fordeling til golv som gir god varme, samt kleberovn i stua. Huset inneholder hall, kjøkken/stue, wc, bad, vaskerom, to soverom og et kontor. I tillegg har huset bod, fyrrom og walk-in-closet, samt et frittstående tilbygg med takoverbygg fra hoveddelen oppført i 2016. Dette inneholder uisolert bod og isolert hunderom.

Gården har også nytt brannvarslingsanlegg fra 2012 i bolig, driftsbygning og stabbur.

For mer informasjon, se vedlagte takst fra Alvdal Takst AS.

Gammelstua:
Dette er det opprinnelige våningshuset på gården. Det er en sjarmerende bygning av eldre dato i to etasjer. Innvendig er bygget noe modernisert, og fremstår i grei stand hensyntatt alder. Utvendig må det påregnes endel vedlikehold. Bygningen benyttes nå som utleieobjekt for kortere opphold og fungerer fint til dette formålet.

Stort stabbur:
Stabburet benyttes til utleie og har to separate utleieenheter – i 1.etg. en leilighet på 56 m² BRA og i 2 etg. en leilighet på 65 m² BRA. Begge leiligheter består av gang, kjøkken/stue, 3
soverom og bad. I første etasje er det dessuten åpen peis. Stabburet er fundamentert på ringmur i betong. Det har svalgang, vegger i laft og tekking med torv. Bygget er i god stand og representerer et staselig innslag i tunet.

Eldhus, 18 m²:
Eldhuset, som skriver seg fra ca. 1750, benyttes som ekstra soveplasser til stabburet og er på 18 m². Det er fundamentert på natursteinsmur og har vegger i gammel laft. Innvendig er eldhuset kledd med stående panel og lakkerte tregolv.

Grillbu:
Gården har også en koselig, nyoppført grillbu (2017) – et 6-kantet bygg oppført på støpt plate. Rundt grillen/varmeplassen er det sitteplasser for 10-15 personer.

Gammelt stabbur:
Ved siden av det gamle våningshuset står det eldste stabburet. Dette benyttes til oppbevaring/lagring. Det er fundamentert på punkter og har vegger i gammel laft. Svalgangen i 2.etasje er kledd med stående panel.

Hytta «Smiuhaugen»:
Hytta er på 45 m² og leies ut på åremål for kr. 25.000,- pr. år. Den er bygd i 1976 og er fundamentert på natursteinsmur med vegger i laft og bindingsverk m/stående kledning og åsgang med torvtekking.

Hytta «Sveastuggu»:
Hytta er på 50 m² og også denne blir leid ut på åremål for kr. 25.000,- pr. år. Den er bygd i 1979 og er fundamentert på natursteinsmur med vegger i laft, samt med lite tilbygg i bindingsverk m/stående kledning.

Hytta «Annekset» 30 m², 1993:
Dette er et nyere stabbur på 30 m² som ble bygd i 1993 og som blir utleid på åremål for kr. 10.000,- pr. år. Det er fundamentert på punkter, har vegger i to etasjes laft og torvtekking.

Alle utleiebygningene er godt vedlikeholdt, og fremstår i god stand.

Driftsbygning
Driftsbygningen er tilrettelagt for sau. Bygget er oppført med støpte fundamenter og overbrygg i bindingsverk med stående kledning. Det har saltak med tekking av stålplater og noen lysplater i taket på høytørka.

I den ene enden av bygget er det opprinnelig plansiloer med støpte fundamenter. Her er det lagt inn golv med plastrister. Siloer fungerer som gjødselkjeller med utkjøring av gjødsel via porter i ene enden. Denne delen er 240 m².

Sauefjøset har gjødselkjeller under hele med pumpekum på ene langveggen. Her er det golv med plastrister. Denne delen er 360 m² inklusive fôrsentral på ca 50 m². I fjøset er det lagt ny himling av plastplater, samt montert ny takbelysning i LED. Dette har gitt fjøset et mye lysere og trivligere miljø.

I andre enden av fjøset er tilbygg med opprinnelig høytørke, som også benyttes til sau. Her er det grov takkonstruksjon med montert silotalje i taket. Her er det etasjeskille i betong og utkjøring av talle via port. Denne delen er ca 250 m².

Alle innredninger er laget i tre. Under høytørke er det ca 100 m² garasjeplass. I lamminga benyttes deler av høytørke, og det suppleres med 4 stålhaller som står et stykke unna.

Seter i Einunndalen – gnr. 230, bnr. 1, fnr. 96
Gården har i tillegg et idyllisk setertun i Einunndalen med 22 daa tilliggende inngjerdet innmarksbeite. Tunet består av seterstue på 63 m² fra 1986 og et kokhus på 27 m² fra 1997 – begge i god stand. I tillegg står det et gammelt geitfjøs på 27 m² og nytt uthus på 12 m² som ikke er helt ferdig innvendig på tunet. Utedo. Setra har usjenert beliggenhet i flott natur med en koselig bekk som renner forbi i tomtegrensen. Nåværende eiere har brukt setra selv, samt til sporadisk utleie.

Oppvarming, piper og ildsteder

Oppvarming av våningshuset skjer via vedfyrt sentralvarme med vannbåren fordeling til golv som gir god varme, samt kleberovn i stua.

Det foreligger merknad fra Midt-Hedemark brann og redningsvesen IKS om montering av blekk eller steinplate på gulv min 30 cm peis og sotluker i 1. og 2. etasje på stabburet.

For ytterligere opplysninger om både arealer og bygninger, se vedlagte takst fra Alvdal Takst AS v/ takstingeniør Jan Sagplass av 27.08.2017, samt den vedlagte eiendomsinformasjonen fra Folldal kommune.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i hovedsak som LNRF-område i gjeldende kommuneplan, del av område for fritid- og turistformål faller innenfor eiendommen. Deler av eiendommen ligger også inne i Frekmyra Naturreservat.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Bommen til Grimsdalsvegen tar i hht. avtale strøm via gården. Det er etablert egen måler og forbruk avregnes med 1 kr. pr. kwh.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger kjenner for øvrig ikke til at det er noe nedgravd skrot eller lignende på eiendommen, men gjør for ordens skyld oppmerksom på at de ikke kan garantere at dette ikke er blitt gjort i tidligere tider før de tok over eiendommen.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det de ønsker av løsøre og tilbehør.

Det er en forutsetning at budgiver har lastet ned og lest igjennom fullstendig salgsoppgave med vedlegg, da den teksten som ligger tilgjengelig i annonsen på Finn.no er mangelfull.

Odel – Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Knut Westrum

Advokat

knut@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Fallet Nordre , 2580 Folldal

FINN.NO Plugin by HIRVI