Ketil Koppang

Gjerstad

Trydalsveien 55 , 4980 Gjerstad

Prisantydning

2 500 000,-

Kommunale avg.: 10 076,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
171 m²
Bruttoareal
190 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Byggeår
1900
Energimerking
G

Velkommen

Velkommen til Trydalsveien 55

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Trydal i Gjerstad kommune. Landlig og usjenert beliggenhet med gode solforhold og pent opparbeidet hage og gårdstun. Det er ca 5 km til barneskole, barnehage, kommunesemter og butikk, samt skiløyper. Gjerstad togstasjon og bensinstasjon er ca 6,5 km unna.

Adkomst

Via Trydalsveien. se kart.

Jord, skog og tun

Jorda: Arealet er 31,5 dekar dyrket. Den marka ligger i kort avstand fra boligen og har bra adkomst. I dag leies store deler av arealene bort til nabo for kr. 3.500,- per år ifølge eier. Naboen benytter jorda til kornproduksjon. Ca 4-5 dekar av den dyrka marka er leid ut til beite. Arealet er leid ut i 10 år uten betaling. Prisen på jorda er av takstmann skjønnmessig vurdert. Det er brukt erfaringspriser per dekar ved utregningen.

Skogen: Det er ikke mottatt informasjon om hvor mye som står på skogfondkonto. Tallene er hentet fra skogbruksplan datert 12.01.2012. Markslagfordeling for de produktive skogarealene: Høy bonitet: 0 dekar. Middels bonitet: 277 daa – 55%. Lav bonitet: 277 dekar – 45%. Totalt produktiv skogsareal: 504 dekar.. Stående kubikkmasse fordelt på treslag: Gran: 14%, furu: 78%, lauv 9%. Hogstklassefordeling: En betydelig del av arealet har skog i hogstklasse 5, gammel skog. Tilgjengelighet for hogst: Det er ikke anlagt veier i området hvor mesteparten av skogen står. Tilgjengeligheten anses for å være middels god. Hogst etter at skogbruksplanen ble utarbeidet: Eier opplyser at det ikke har vært utført sluttavvirkning eller annen aktivitet i nyere tid. Stipulert virkesinntekter og driftskostnader: Brutto salgsinntekt, gjennomsnitt for alle sortimenter: 330kr/kubikk. Snittpris hentet fra SSB tall fra 2. kvartal 2017.

Jakt

Verdien av jakta er skjønnsmessig vurdert da eiendommen hovedsaklig har rett til å jakte småvilt på egen grunn. Eier opplyser at eiendommen er med i et storvald som har felles elgjakt. Verdien er beregnet utifra en verdi på en grunnverdi på ca 5 kr. per dekar.

Innhold og standard

Våningshus:

Bruksarealet totalt: 176 kvm.
Kjeller: Boder. Ikke målbart pga høyde.
Hovedetasje: 98 kvm.
Lofts etasje: 78 kvm.
Sum bygning: 176 kvm.
Sekundære rom er bod.

Primære rom totalt: 171 kvm
1.etg: Entre/gang, toalettrom, tv-stue, vaskerom, kjøkken og stue/spisestue.
2.etg: Trapperom/loftsgang, bad og 4 soverom.

Sum bygning bruttoareal: 190 kvm.

Bygget er fra tidlig 1900 tall og er rehabilitert og tilbygget ca 1950. De aller fleste innvendige overflater er av eldre dato, men er jevnlig vedlikeholdt. På gulvene er det i hovedsak belegg og tepper. Vegger er panelt, platet og tapetsert. Himlinger er panelt og platet. Kjøkkenet er av eldre dato og har en enkel standard. Malt fast innredning. Badet er av eldre dato og har en enkel standard med belegg på gulv og delvis på veggene. For øvrig malte vegger og himling. Rommet er innredet med badekar, frittstående toalett og vegghengt servant. Byggemåten og materialvalg tilsier at badet har høy alder. Det er ikke sluk i gulvet, men avløpsrør går direkte gjennom gulv. Rommet har ventil i yttervegg og vindu til å lufte med. Badet er fullt brukbart, men har høy alder. Oppgradering må påregnes.

Bryggerhus:
Bryggerhuset ligger som en del av gårdstunet og trolig oppført i samme periode som boligen og uthuset tidlig på 1900-tallet. Bygget er oppført i tre med stående kledning. Taket er tekket med metallplater. Grunnflaten på bryggerhuset er på ca 54 kvm. I 1.etg er det baksterom med grue og forøvrig lagerrom og vedbod. Bygget er trolig uisolert og mest brukt sommertid. I dag brukes bygget hovedsaklig til lagring.

Driftsbygning: Grunnflaten i driftsbygningen er ca 190 kvm. Deler av driftsbygningen har loft som benyttes til lager. Bygningen er godt vedlikeholdt de senere årende med blant annet ny kledning på alle yttervegger for 3-4 år siden. Bygget benyttes i dag til traktor-garasje, lagring av utstyr og diverse. Det er fjøs i deler av bygget. Fjøset tilfredstiller ikke dagens krav til drift. Gjødselkjeller er fyllt med grus.

Garasje:
Ved innkjørsel til tunet ligger det en frittstående eldre enkel garasje. Bygget er oppført i tre med stående kledning og tak tekket med betongstein. Garasjen har en enkel standard og brukes til lagring av utrstyr og løsøre.

Oppvarming, piper og ildsteder

Boligen har tilsammen 2 teglpiper. den ene av pipene er rehabilitert i nyere tid i følge eier. Noe sprekker i murverket er registert. Boligen har flere vedovner, som stort sett er aqv eldre dato. Oppvarming er ved og elektrisk.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et uregulert område. Kommuneplan vedtatt 18 august 2011. Eiendommen ligger i område som er avsatt til: Landbruks- natur- og friluftsformål.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Odel – Konsesjon

Det er odel på gården, men de odelsberretigede har fraskrevet seg odel.

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Bjørn Fosby

Eiendomsmegler MNEF

bjorn@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Trydalsveien 55 , 4980 Gjerstad

FINN.NO Plugin by HIRVI