Ketil Koppang

Grødum Gård. Tiltalende landbrukseiendom med stor nyere driftsbygning

Grødum , 4760 Birkeland

Prisantydning

7 990 000,-

Kommunale avg.: 15 398,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
260 m²
Bruttoareal
335 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
635000 m²
Byggeår
1875

Velkommen

Eiendommen ligger i landlige omgivelser med enkel adkomst fra RV 41. Våningshuset er fra siste halvdel av 1800 tallet. Bygningen ble totalt renovert i perioden 2004- 2006. Våningshuset , fremstår som tiltalende og er meget innholdsrikt. Stor flott driftbygning som ble bygget i 1989 og er på over 1000 kvm. over 3 plan. Driftsbygningen gir rom for mange bruksmuligheter. Bygningen er godt vedlikeholdt og nymalt i år. Eiendommen grenser til Tovdalselva med fiskerettigheter. Eiendommen har solrik og usjenert beliggenhet. Arealet mellom våningshuset og driftsbygning er asfaltert, det samme er oppkjørselen fra hovedvei. Det nye boligfeltet ligger i fin avstand fra tunet og vil bare føre til en større aktivitet i nærområdet, som er positivt for barnefamilier.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til i nærområdet til Birkenes, Lillesand og Kristiansand kommune. Det er ca 10 km til Birkeland sentrum, hvor det er alle former for butikker, barne og ungdomssskole, offentlige kontorer, idrettshall, post, bank mm. Det er kun 10 km til Kjevik Kristiansand Lufthavn. Det er kun ca 25 km til Kristiansand sentrum. Våningshuset og driftsbygning ligger solrikt til med fin utsikt til nærområdet. Tomten rundt bygningen er opparbeidet med plen og beplantning. Innkjørsel og gårdsplass er asfaltert.

Adkomst

Vi offentlig vei. Se kart.

Jord, skog og tun

Eiet tomt. Tomten grunnareal ca 635000 kvm.
Gården består av 3 teiger og arealet er inndelt som følger:
Teig en er fulldyrket/innmarksbeite. Teigen på vestsiden av riksvei 41 ned mot Tovdalselva er det meste beitemark og fulldyrket jord. Teig to omkranser selve gården med fulldyrket jord. Denne teigen grenser til Grødum boligfelt som er fradelt denne eiendommen ca 29,50 daa.
Teig 3 strekker seg i retning vest mot øst og utgjør hovedparten av skogen. Grenser i syd mot Kringlemyr, Dalemyr, Langmyr og Terrbuthjønn. Motn øst Kornbrekke og Møretrå og mot nord Hesteslaåtta og Rossåsen. Det er anlagt en drifts-vei(delvis steinsatt) sydlig del av denne teigen som muliggjør uttak av tømmer i området. Noe utbedring må påregnes. Skogsarealet er etter fordeling av boligfeltet på ca 520 daa. Av oppgitt areal er det ca 378 daa av høy bonitet. Ca 201 daa av middels bomitet og 23 daa av lav bonitet. Skogen har følgende hogstklasser: Hogstklasse 2 (fornyngelse og ungskog) 38 daa. Hogstklasse 3 (yngre produksjonsskog) 4 daa. Hogstklassse 4 ( eldre produksjonsskog) 108 daa. Hogstklasse 5 (gammel skog) 452 daa. Treslagsammensetning er hentet fra skogplan periode 1994-2003. De ble da beregnet 37% gran, 17% furu og 46% lauv (hovedsaklig eik.

Jakt

Eiendommen har jakt og fiskerettigheter: Eiendommen er med i Grødum jaktlag. Estimert avkastning (grunnrente ) pr. år. 7kr/ 488daa = 3416kr/år.
Bruksverdi jakt/fiske: 3416/0,04=85400 avrundet til 85.000kr

Innhold og standard

Våningshuset:
Bruksareal:
Kjeller: ca 35 kvm
1.etg: ca 135 kvm
2.etg: ca 130 kvm

Primærrom:
1.etg: ca 135 kvm. Vindfang, gang, bibliotek, stue, mellomgang, stasstue, spisestue, kjøkken. Tilbygg/bryggerhus: Vindfang, kjøkken/allrom, wc/dusjrom, teknisk rom.
2.etg: ca 130 kvm . Peisestue, 3 soverom, bad/wc, samt stort Biljardrom.

Våningshuset på gården ble totaltrenovert i tidsrommet 2004 -2006.

Gulv: Vinyl på kjøkken, fliser på bad, teppe i stasstue, eller parkett på de resterende gulv. Vegger: Fliser på bad, baderomspanel på wc/dusjrom. Ellers tapet på de resterende rom. Himlinger: Malte gipshimlinger.
Kjøkkeninnredning: Rikelig med innredning av normal god standard på begge kjøkken. Int. ventilator, komfyr, og oppvaskmaskin i begge kjøkkener. Sanitærutstyr: Rikelig med nyere innredning og god standard.

Driftsbygning:
Brutto arealer:
Kjeller: 277 kvm.
1.etg: 402 kvm.
2.etg: 402 kvm.
Totalt areal: 1. 081 kvm.

Oppvarming, piper og ildsteder

Ved og elektrisk. Ved ovn i stue og kammers, peis i daglistue og hovedsoverom. Varmekabler på begge bad/wc, ellers panelovner.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et uregulert område. Boligfeltet som tidligere er skilt ut fra ligger i et område som er regulert til bolig. Reguleringsbestemmelsene til dette onråde følger vedlagt.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.
Det gjløres oppmerksom på at gårdskartet viser et areal som er ca 25 dda, dette fordi et boligfelt ikke er fradelt eiendommen ennå. Dette vil bli gjort i forbindelse med salget og vil ikke følge eiendommen. Se eget kart. Det som vil bli fradelt er felt 3 som merket gult med grønt/blått kant langs tomtegrensen.

Energiattest: Se eget vedlegg fra selger. Dette er merket med: ENERGIBETRAKTNING VÅNINGSHUS GRØDUM GÅRD.

Prisantydning inkl. omkostninger

7 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
225 000,- (Dokumentavgift)
199,50 (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
——————————————————–
226 249,50 (Omkostninger totalt)
——————————————————–
8 216 249,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Odel – Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon.
I følge eier er det ingen kjente odelsberettigede på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Bjørn Fosby

Eiendomsmegler MNEF

bjorn@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Grødum , 4760 Birkeland

FINN.NO Plugin by HIRVI