Ketil Koppang

Istre Nordre – Landbrukseiendom med sentral beliggenhet i Larvik. 300 daa. dyrka mark – vanningsanlegg – 257 daa. skog – moderne driftsbygning

Skallebergveien 426 , 3280 Tjodalyng

Prisantydning

11 900 000,-

Kommunale avg.: 5 695,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
259 m²
Bruttoareal
382 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
568000 m²
Byggeår
1922
Energimerking
G

Velkommen til Istre Nordre

Istre Nordre ligger sentralt og fint til mellom vestfoldbyene Sandefjord og Larvik. Gårdens bygningsmasse er svært godt vedlikeholdt med et ryddig og oversiktlig gårdstun. Driftsbygning og fjøs er satt opp i 1989 og er en effektiv bygning tilpasset moderne drift, både med tanke på buskap, større maskiner, redskap og annen utnyttelse. Øvrige bygninger på tunet som våningshus og garasje er løpende vedlikeholdt og holder en normalt god standard. Selger har også lagt fibernett (Altibox) inn på eiendommen. Oppsummert må gårdens bygninger og jordvei sies å ha blitt forvaltet på en svært omsorgsfull og god måte. Istre Nordre er flott eksempel på en gjennomtenkt og godt drevet norsk landbrukseiendom.

Gården er forøvrig en tradisjonell landbrukseiendom med 302 dekar dyrket mark og 257 dekar skog. Av skogarealet er 135 dekar klassifisert med høy bonitet i følge skog og landskap. Jordsmonnet består av myr og siltig leirmold, og har gode egenskaper i forhold til grønnsaksproduksjon. Det er vanningsanlegg tilhørende gården med ca. 36m3 kapasitet.

Nærmiljøet på Istre består av de fem Istregårdene, et hyggelig naboskap som ligger i et aktivt jordbruksområde syd for Vestfoldraet. Dette området er kjent for sitt milde og gode klima med gode vekstvilkår. Av fasiliteter i området er ørretfiske i Istrebekken en hyggelig rekreasjon, videre ligger Istrehågan som er et av norges flotteste kulturminner kun 2 kilometer fra gården. Badeplasser som Bjønnes, Ula og Kjerringvik ligger også kun en kort bil eller sykkeltur fra Istre Nordre. Det er 4 km til Coop Prix nærbutikk på Løve, 3 km til Furustad barnehage og 6 km til Tjodalyng barne- og ungdomskole.

Beliggenhet

Eiendommen ligger landlig til med kun 8 minutters biltur til Sandefjord sentrum, og 14 minutter til Larvik sentrum. Området er i så måte attraktivt for pendlere til begge disse byene, og gir en flott kombinasjon av landlig men sentral beliggenhet. Sandefjord er nærmeste bysentrum som også forøvrig er Vestfolds største by. Barnehage, nærbutikk og barne- og ungdomskole finnes innenfor en radius av 6 kilometer.

Adkomst

Se vedlagt kartskisse.

Jord, skog og tun

Eiendommen består av åtte teiger adskilt av veier, bekker og naboeiendom. Istre Nordre består av tre gårds- og bruksnummer. Selger har kjøpt tilleggsjord på ca. 21 dekar fra nabo som sammenføyer to teiger tilhørende gården. Til sammen vil gården da få en hel teig på ca. 87 dekar sydøst for gårdstunet.

Arealet er inndelt som følger:
Fulldyrket jord: ca. 302 dekar (inkludert tilleggsjord på 21 dekar).
Arealene er fordelt på åtte ulike teiger enten i kontakt med hverandre eller med meget kort kjøreavstand. Helningsforholdene er flate eller svakt hellende og ansees som lett og drive. Grøftingen er av varierende alder men oppgitt av selger til å være god. Eiendommen har 13 andeler i Hedrum og Tjølling jordvanning AL. Anlegget har en kapasitet på 36m3 pr. time.

Skog: ca. 228,3 dekar
Arealene er fordelt på fire ulike teiger. Driftsforholdene ansees som enkle med noen bratte partier, men det meste av den produktive skogen er greit tilgjengelig. Skogen består av 60% barskog og 40% lauvskog.

Iflg. Skog&Landskap er skogen inndelt i følgende bonitetsklasser:
Høy bonitet: 135,5 dekar.
Middels bonitet: 3,9 dekar
Lav bonitet: 35,9
Uproduktiv: 53,2

Åpen jordekt og grunnlendt fastmark: 17,3 dekar

Gårdstun og annet: 15,9 dekar

Totalt areal, inkludert tilleggsjord er ca. 568 dekar.

Jakt og Fiske

Det tiligger jaktrettigheter til gården, eier er ikke aktiv jeger og forvalter per i dag ikke jakta i skogen. Av fiske har man adgang til ørretfiske i Istrebekken syd for gården.

Innhold og standard

Våningshus
P-rom/ Bra: 259/347
Bra. kjeller: 81
Bra. 1. etasje: 152
Bra. 2. etasje: 114
Våningshuset er fra 1922 er i normalt god stand i forhold til husets opprinnelige alder. I 1983 ble bygget utvidet med entré, wc, vaskerom og bad, og det totale boarealet utgjør i dag 259 kvm. Boligen fremstår som tradisjonelt våningshus på denne typen gårdsbruk med sitt store kjøkken, forholdsvis store stuer og sine to innganger. Innvendige overflater er godt ivaretatt, men er av eldre dato. Til våningshuset er det bygget et lysthus i 2015 som med på å skape en hyggelig atmosfære på tunet rundt bolighusene på gården.
Primærrom i 1. etasje består av entré, vaskerom, bad, kjøkken, stue, peisstue, wc og ett soverom. I 2. etasje er det 4 soverom, bad, gang og et kjøkkenrom. Innvendige overflater består av parkett, lakkert tregulv, vinyl, laminat og teppe på gulvene. Veggene består i hovedsak panel, tapet og malt strie. På baderommene er det våtromsplater og våtromstapet. Himlingene i boligen består av panel, takplater og strukket tak i stuen og på enkelte soverom.

Driftsbygning:
Driftsbygningen består av tre plantørker på tilsammen 288 kvm med god høyde, redskapsrom med to kjøreporter på ca. 224 kvm og en tidligere fjøsavdeling på 465 kvm. Under fjøset har bygningen en gjødselkjeller på 700 m3. Det er også eget omkledningsrom med wc og dusj i bygget.

Garasje:
Garasjen fremstår som svært pent holdt og har fire kjøreporter bestående av to garasjeplasser, en isolert garasjeplass og ett isolert verksted.

Redskapshus:
Redskapshuset ligger utenfor gårdstunet syd på eiendommen ved Istreåsen. Bygget har 3 skyveporter, låvedør og to åpne fakk og er god lagringsplass for redskap og plasskrevende utstyr som må stå under tak. Det er en stor oppstillingsplass i forkant av bygget som gir god brukervennlighet.

Utlade/Utelager:
I skogkanten ved sørvestre teig av eiendommen er det plassert et lite utelager på 47 kvm. Veggene på bygget er nylig kledd med stålplater, og det er åpen kortside på bygget.

Reguleringsforhold

Området er urlegulert men følger av kommuneplanens arealdel med formål; Landbruk, natur og friluftsområde (LNF). Vedtaksdato 16.09.2015.
Deler av eiendommen omfattes av særlige hensynssoner A. Bevaring av naturmiljø langs sjø og vassdrag – H560_1. B: Bevaring av kulturmiljø (Nasjonalt og kommunalt viktige kulturlandskap) – H570_1. C: RPBA Kulturmiljøområder – H570_2
Det foreligger planer for ny jernbanetrasé for vestfoldbanen med nytt dobbeltspor, planperioden strekker seg fra 2018 til 2030. Vedlagt i salgsoppgaven ligger et kartutdrag som viser planleggingskorridoren for traseen i tilknytning til eiendommen Istre Nordre.
Man kan også lese mer om prosjektet på www.banenor.no

Fradeling av kårbolig og kjøp av tilleggsjord

Kårboligen på eiendommen Istre Nordre har i 2017 blitt fradelt fra hovedbølet og er nå en frittstående eiendom med Gnr. 1070 og Bnr. 31. Den fraskilte tomten er på ca. 1330 kvm, og denne eiendommen er ikke en del av salget.

Nåværende eier av Istre Nordre har kjøpt tilleggsjord av naboeiendommen Skallebergveien 406 gnr. 1070 bnr. 4. Det kjøpte arealet er på tilsammen 21 dekar. I forbindelse med prosessen rundt kjøp av tileggsjorden er det foretatt enkelte grensejusteringer inn mot naboeiendommen, samt grensejusteringer på jordteig nordøstre del av hovedeiendommen. Samtlige avtaler og godkjenninger rundt denne prosessen er i orden mellom partene og i Larvik kommune, men de nye grensene er ennå ikke tegnet inn i kommunekartet av geodatavdelingen i Larvik kommune. Salgsoppgaven og landbrukstakst med oppgitte arealer har innberegnet de nye arealene som utgangspunkt. Det tas forøvrig forbehold om at endringer i areal kan finne sted ved endelig kommunal inntegning av arealene.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Odel – Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon.

Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg odel bortsett fra umyndige barnebarn av selger – under 18 år.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Nils Henrik Tegneby

Eiendomsmegler

henrik@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Visning

Visning søndag 18. juni. Kontakt megler for påmelding

Skallebergveien 426 , 3280 Tjodalyng

FINN.NO Plugin by HIRVI