Ketil Koppang

Mo Søndre- En flott gård med beliggenhet ved Stiklestad i Verdal kommune. Totalareal ca. 347 dekar. God arrondering, bra bygingsmasse. Grisproduksjon og sauehold. Kort vei til skole.

Mogrenda 50 , 7656 Verdal

Prisantydning

10 250 000,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
191 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
347900 m²
Byggeår
1948
Energimerking
G

Velkommen

Velkommen til gården Mo Søndre.
Mo Søndre, er en gård med spennende historie og flott beliggenhet, på et høydedrag, ikke langt fra historiske Stiklestad. Nåværende eiere, Magne og Bodil Hojem, er 4. generasjons drivere av gården som har vært i familiens eie siden begynnelsen av 1900- tallet.
Det har trolig bodd folk på gården siden Olav Haraldsson (Olav den Hellige) falt på Stiklestad i 1030. På gården er det tidligere funnet gjenstander som er datert langt tilbake i tid.
Den gamle Molåna på gården, fra 1783 som man i dag finner på museet på Stiklestad, sto også på gårdstunet, før den ble flyttet på slutten av 1940-tallet.
I følge boka «Gårder i Verdal», var besetningen på gården i 1865: 2 hester, 3 storfe, 10 sauer og 1 gris. Det var da 7 husmannsplasser på gården, hvilket vitner om at dette i sin tid, som nå, var en betydningsfull gård.

I sine historiske omgivelser har gården et flott opparbeidet og skjermet indre tun, sentrumsnær beliggenget, som er omkranset av gårdens frodige marker . Tilsammen utgjør dyrkamarka inkl. beite ca 290 dekar. Gårdens arrondering er meget god, med store sammenhengende jordbruksarealer rundt selve gården. Gården bærer preg av, at gårdens nåværende eiere har hatt et brennende engasjement for gårdens dyr, bygninger og mark, og som bonden Magne selv sier; «jeg har elsket jobben min og ville ikke ha byttet med noen».

Mo Søndre består av hovedlån, driftsbygning for grisproduksjon, garasje/redskapsbod, maskinlager i sameie med nabo, stabbur, vedbod til lagering av ved. I tillegg har gården 1/7 dels rettighet til seterhytte på Melbyvollen (7 andelshavere).
Gården har i dag drift med grisproduksjon, sauehold, korn- og gressproduksjon. I tillegg har selger betydelig aktivitet med sin 50% eierandel i Major Maskinlag DA, som drives sammen med nabobonden. Maskinlaget har mye moderne utstyr og driver med leiekjøring med kundbase på hele Innherred (alt fra vedarbeid, pløying, trøsking, såing, sprøyting, mv).

Gården drives med konsesjon for avlspurker og med oppforing av ca 1000 slaktegris pr. år (1 konsesjon). I tillegg har bruket ca 50 vinterfora suer. Saueholdet drives med slipp på egen eiendom. Flyttbar forhekk blir benyttet på vinters tid, da sauene går fritt ut og inn hele vinteren og blir foret fra forhekken på åker. Bygningene på eiendommen er godt tilpasset dyreholdet. Dyrkajorda drives med grasproduksjon på ca 45 da, resten av areal drives med kornproduksjon.

Ved salg av gården vil kjøper stå fritt til å velge om gården skal overtas med eller uten dyr og driftstilbehør. Salgsbetingelser vil fremkomme i fullstendig prospekt. Konferer også med megler angående dette.

Visning vil bli avholdt i uke 27 (kun ved påmelding til megler)

Beliggenhet

Eiendom beliggende på Stiklestad, Mogrenda på Verdal- ca 7 km fra Verdal sentrum med offentlige kontorer, butikker, jernbane etc. Ca 4 km til barneskole og barnehage på Stiklestad. Ca 9 km til ungdomsskole i Vuku.
Våningshuset ligger på et velstelt og opparbeidet gårdstun med prydbusker, trær, plen, hekker, plommetrær, epletrær, pæretrær og kirsebærtrær. Singelbelagt plass foran våningshuset med god plass til parkering.
Våningshuset ligger på et gårdstun sammen med flere andre bygninger.

Adkomst

Passerer Stiklestad Nasjonale kultursenter og fortsetter Vukuvegen (RV 757) ca 2 km. Ta deretter til venstre mot Mogrenda (se skilt). Fortsett ca 450 meter til du kommer på toppen av bakken og ta deretter til høyre inn i boligfeltet. Kjør gjennom boligfeltet og du kommer til gården, i enden av veien.

Jord, skog og tun

Eiendommen består av to parseller og har et totalareal på 347,9 dekar. I tillegg har Major Maskinlag DA en leieavtale på ca 340 dekar jord.

Dyrkajorda er opplyst bestående av sandjord, leire, og blanding leire/ myr/ sand. Dyrkajorda opplyses å være godt drenert. God traktorjord i god hevd. Innmarksbeite beliggende i sør.

Mo Søndre består av følgende arealer:
Fulldyrka jord, ca 275.1 daa (ca 340 dekar leiejord – Major Maskinlag DA kommer som tillegg)
Innmarksbeite, ca 16,1 dekar
Skog av høg bonitet, ca 42,8 dekar
Åpen jorddekt fastmark, ca 1,8 dekar
Bebygd/samf, vann, bre- ikke klassifisert ca 12.1 dekar.
Totalt 347,9 dekar.

Skog på eiendommen er i all hovedsak vedskog av or (uproduktiv skog). Det eksisterer ingen skogbruksplan.

Det bemerkes at opplysninger over totalt areal ikke stemmer overens i gårdskart og i Norges Eiendommer. Forskjell er ca. 154 m2.

Jakt

Det er ingen jaktrettigheter på gården, utover ordinær småviltjakt.

Innhold og standard

Våningshus på 2 etasjer pluss kjeller, oppsatt i 1948. Boligen inneholder følgende rom:
Kjeller: Potetkjeller, hvelvkjeller, 3 boder (alle rom pr. definisjon sekundærrom). Hvelvkjelleren er fra tiden den gamle Molåna stod på gården og er virkelig en eldre kuriositet. Nåværende eier har hatt planer om omgjøring av denne til vinkjeller, hvilket vil være et stort potensiale for nye eiere. Her er muligheter for utvendig nedgang.
1. etg.: Primaærrom: Entre med trappeoppgang, entre 2 med trappeoppgang, biinngang, biinngang 2 med trappenedgang, mellomgang, kjøkken, stue, peisestue, vaskerom, bad/ wc. Sekundærrom: Bod, kjølerom.
2. etg.: Primærrom: Loftgang, 3 soverom, bad/ wc. Sekundærrom: 2 boder.

Overflater (innvendige):
Golv i 1. etasje og 2. etasje i all hovedsak pålagt vinylbelegg, parkett, lakkert trepanel, malt trepanel og heldekkende teppe. Asfaltpapp pålagt golv i biinngang.
Vegger i 1. etasje og 2. etasje i all hovedsak pålagt tynnpanel, trepanel, malt trepanel, maslt strie, brystingspanel, brystingsplater og beiset trepanel. Stedvis
synlig bindingsverk i 2 rom i 2. etasje.
Himlinger i 1. etasje og 2. etasje i all hovedsak pålagt malte/ folierte himlingsplater, spaltepanel, malt/ ubehandlet trepanel, ubehandlet huntonitt og malerpapp.

Kjøkken fra ca 1995. Vinylbelegg på golv, malt trepanel på vegger og i himling. Innredning med folierte skrog og heltre fronter. Laminat benkeplater med nedfelt oppvaskbeslag. Flis på vegg over benkeplater. Mekanisk avtrekksvifte over kokeplass, starter ved enkel testing. Avsatt plass og opplegg for
oppvaskmaskin, komfyr, kjøleskap.

Badet i 2. etasje er fra 2015. Rommet har tregolv på trebjelkelag. Vinylbelegg på golv, vegger pålagt baderomsplater. Folierte himlingsplater. Rommet inneholder dusjkabinett, golvmontert wc, innredningsunderskap og servant montert på vegg. Oppvarming via stråleovn på vegg. Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Badet i 1. etasje er fra ca 1990. Rommet har tregolv på trebjelkelag. Vinylbelegg på golv og vegger pålagt vinyltapet. Folierte himlingsplater. Rommet inneholder badekar og golvmontert wc. Innredning med nedfelt servant, overskap og speil med lys over. Plastsluk i golv, synlig banebelegg ved slukens klemring. Oppvarming via stråleovn på vegg.

Påkostninger utført de senere årene må betraktes som kontinuerlig vedlikehold etter overtakelse i 1978.
1 bad i 2. etasje renovert i 2015.

Takstmannens hovedkonklusjon angående hovedlåna:
Eldre, noe vedlikeholdt våningshus. Imidlertid har fortsatt bygningsdeler og overflater preg av alder og bruksslitasje. Det må stedvis påregnes kostnader vedr. oppgradering og oppussing.

Driftsbygning: Areal 960 kvm (BTA)
Driftsbygning er bygd i 1979 (ombygd/rehabilitert i årene 1980/ 1982/ 1986). Driftsbygningen har gjødselkjeller under, ca 450 m2, med gjødselkapasitet på ca 1600 m3. Rest av arealet er bygd som golv på grunn. Overbygg i 1 etasje samt høgbygg mot nord. Opprinnelig bygg fra 1979 bygd har
teglvegger med pusset/ malt innside. Tilbygd del er bygd med betongelementer, med pålagt fasadetegl på utsiden og pusset/ malt innside. Høgbygg oppsatt med bindingsverk, utvendig kledt med behandlet tømmermannspanel. Ca 165 m2 av høgbygg er innlemmet i grisefjøset, med slaktegrisbinger.
Rest av høgbygg har korntørke med kapasitet på 70- 80 tonn korn. Varmlufttørke med kapasitet på ca 7 tonn, med godkjent fyrrom og med stålpipe over tak.

Redskapsbod/ garasje: 186 kvm (BTA). Rehabilitert ca 1965. Redskapshus/ sauefjøs beliggende over tilkomstveg for naboeiendom nord- vest for gårdstun. I drift som tallefjøs for sau. Bygget har ringmurer og golv på grunn. Overbygg i uisolert bindingsverk, utvendig kledt med tømmermannskledning. Takkonstruksjon i saltaks form med sperrekonstruksjoner, hanebjelker og takåser- tekket med stålplatetak.

Redskapsbod med 1/2- part eierandel (bygningen er oppsatt på Mo Søndres tomt): Byggeår ca 2007. 600 kvm (BTA). Redskapsbod beliggende øst for driftsbygning. Bygget har støpt golv på grunn, med oppstøpte ringmurer for bindingsverksvegger av tre. Bindingsverksvegger
er pålagt vindtetting og er utvendig kledt med stålplater. Takkonstruksjon i saltaks form med selvbærende takstoler, utvendig kledt med stålplatetak. Takkonstruksjon er synlig fra innsiden. Renner og nedløp av metall, med avrenning til terreng. Vindskier av tre, med beslag. Vinduer med isolerglassvinduer. Tilkomst via dør og leddheiseport 5m x 4,5m, med automatisk portåpner. Fri takhøyde i midten av bygget ca 5,3 m. Det bemerkes at bygget eies og driftes av Major Maskinlag DA, med 2 eiere. Ettersom 1 av eierne er nåværende eier/ framtidig eier av denne eiendom medtas
verdi for bygget i denne takst. Avtale for redskapshus er vedlagt salgsoppgave. Avtalen er ikke tinglyst.

Vedbod for vedlagring: 109 kvm. Ukjent byggeår. Vedlagerbod beliggende sør- øst for gårdstun. Bygget har støpt golv på grunn, med oppstøpte ringmurer for bindingsverksvegger av tre. Vegger utvendig kledt med spaltepanel for god lufting av lagret ved.

Stabbur: Ukjent byggeår, ca 24 kvm (BTA).

Gården eier 1/7 andel i gjeterhytte på Melbyvollen i Verdal Kommune. Areal ca 50 m2 grunnareal, oppmålt via Google Maps. Bygd i 1996. Gjeterhytta ligger på AS Værdalsbrukets eiendom.

Annen beskrivelse:
Ventilasjon: Naturlig ventilasjon med ventiler i vinduer og vegger.

Bygningen er tilknyttet sentralt brannvarslingsanlegg, sammen med de andre bygningene på eiendommen. Brannvarslersentral plassert i entre.

Brannslukningsapparat plassert i begge etasjer.

Tv/internett signal fra Verdal Kabel- Tv.

NB! For innholdsbeskrivelse av øvrige bygg på gården, henvises til tilstandsrapport og landbrukstakst vedlagt salgsoppgave.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisk og vedfyring. Det er rekvirert, men p.t. ikke mottatt informasjon fra brann- og feievesen vedr. kontroll på fyringsanlegg/pipe/ildsted. Konferer med megler vedr. forannevnte. Våningshuset har 3 teglsteinspiper med lufteløp og med alder antatt fra byggeår. Omstøpt i etasjeskillere. 2 piper har 4 synlige sider i alle etasjer, i hovedsak pusset og malt samt pålagt forblending. Sotluker er plassert i kjeller. Montert vedovn på kjøkken og stue. Murt peis med peisinnsats på peisestue. Avstander til brennbart materiale fra ildsteder/sotluker er vurdert ok i følge takstmann.
Kun 2 piper i bruk. Pipe lengst mot sør- øst er ikke i bruk, opplyst kun brukt som lufteløp. For ytterligere informasjon, henvises videre til takstrapport.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger innenfor kommunedelplan for Verdal kommune, og er regulert til NLFR- område (Lanbruk- natur- og friluftsområde). Arealbruk: LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.

Planen kan leses her: http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1721/Plan/vedtaksdokumenter/2008008-B.pdf

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Almenningsrett/Beiterett: Almenningsrett i Indals og Hoås Almenning. Rettighet i Indals Almenning. Beiterett i Hoås Almenning. Beiterett blir p.t. ikke benyttet.

Info angående seter:
Seterrett i Hoås Almenning. Andel 1/7 i gjeterhytte på Melbyvollen i Verdal Kommune. Areal ca 50 m2 grunnareal, oppmålt via Google Maps. Bygd i 1996.
Gjeterhytta ligger på AS Værdalsbrukets eiendom, på festet grunn. Festeavgift er ukjent. Gjeterhytta er i følge selger fordelt på 7 andeler, hvorav Mo Søndre har 1/7 andel. Hytta er ikke besiktiget verken av takstmann eller megler, og er kun vurdert fra bildemateriell og google map.
Seterrett er verdivurdert med verdi på gjeterhytte delt på 7 andelshavere. Bare når utnytting av beiterett er påregnelig- til eget bruk på eiendommen eller ved bortleie, er det grunnlag for verdsetting av utmarksbeite. Seterrett blir pr dato ikke benyttet, og er dermed verdsatt deretter.

Prisantydning inkl. omkostninger

10 250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

——————————————————–
10 250 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Odel – Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Det hviler odel på eiendommen, men alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg odel.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Mogrenda 50 , 7656 Verdal

FINN.NO Plugin by HIRVI