Ketil Koppang

Myhre Søndre I Landbrukseiendom i Holmestrand med attraktiv bygningsmasse – 640 kvm isolert maskinhall – 250 daa. dyrket i ett skifte – 200 daa. skog – 5 daa. fremtidig næringsareal

Fossveien 18 og 20 , 3080 Holmestrand

Prisantydning

10 950 000,-

Kommunale avg.: 6 828,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
510 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
460400 m²
Byggeår
1999
Energimerking
G

Velkommen

Myhre Søndre ligger 5 minutters kjøring fra Holmestrand sentrum og er et gårdsbruk med mange kvaliteter. Blant annet kan nevnes en topp moderne maskinhall med en stor leilighet i 2. etasje. Grunnflaten på maskinhallen er på ca. 640 kvm. med en takhøyde på ca. 4,4 meter. Leiligheten i 2. etasje er på ca. 200 kvm, og den resterende delen av 2. etasje har ca. 240 kvm med innredede rom. Denne delen av bygget er i utgangspunktet innredet med bolig eller kontorstandard, men disse arealene per i dag kun godkjent til lagerformål av Holmestrand kommune. Det er videre et kombinert verksted og redskapshus på eiendommen med en grunnflate på 280 kvm, og en forholdsvis stor driftsbygning med en grunnflate på 587 kvm oppført i 1952. Tidligere eier av eiendommen har borett og bebor kårboligen på eiendommen. Det er gjort fradrag på kr 2.600.000,- for boretten i verditaksten av eiendommen.

Eiendommens dyrkede mark er på 250 dekar i ett skifte, og har i så måte meget god arrondering. Jorden er forpaktet bort frem til 01.01.2026 med en årlig leiesum på kr 400 pr. daa. Etter krav fra en av partene kan leieavgiften reguleres etter 3 år. Det er forøvrig mulighet for eier og ta tilbake og disponere 50 dekar til eget jordbruk etter nærmere avtale.Jorden består i hovedsak av siltig leirmold.
Skogen er på 199 dekar også samlet i en teig, med greie maskinelle driftsforhold og i snitt 500 meter til nærmeste bilvei. All hogstmoden skog ble tatt ut i 2015, og ble replantet med 13500 planter i 2016. 5 dekar av skogteigen er avsatt til fremtidig næringsvirksomhet i kommuneplanen. En reguleringsplan må utarbeides i samrabeid med naboeeiendommer. Det er gitt generell tillatelse til planering og og bruk av området som åpent lagerområde.

Oppsummert er Myhre Søndre en eiendom som ville passet meget godt til kombinerte forhold som eksempelvis landbruk og maskinentreprenørvirksomhet med tanke på eiendommens tilpassede bygningsmasse.

Beliggenhet

Eiendommen ligger rett nord for Botne kirke og har en meget sentral beliggenhet i forhold til barnehager, skoler, handlesentra og offentlig kommunikasjon. Botne barneskole ligger 2,5 km fra eiendommen , Gjøklep ungdomsskole 1,9 km og Holmestrand videregående skole 2,4 km. Matbutikker, treningssenter, offentlig transport og annen servicenæring ligger innenfor en radius av 3 km.

Adkomst

Se vedlagt kartskisse.

Jord, skog og tun

Eiendommen består av to teiger med en jordteig på ca. 250 dekar og en skogteig på ca. 200 dekar.

Arealet er inndelt som følger:
Fulldyrket jord: ca. 252 dekar.
Arealet er samlet i en teig rett utenfor gårdstunet. Meget god arrondering og vanlig god grøfting. Helningsforholdene er flate eller svakt hellende, og jordarten består av siltig leirmold.

Skog: ca. 199 dekar, hvorav produktiv skog utgjør 197 dekar.
Arealet er samlet i en teig rett vest for tunet. Skogen består av 96% barskog og 4% lauvskog.
All hogstmoden skog ble tatt ut i 2015, og hogde arealer ble plantet på nytt i 2016 med ca. 13500 planter. Forventet produksjonevne, 120m3.
5 dekar av skogteigen er avsatt til fremtidig næringsformål.

Iflg. Skog&Landskap er skogen inndelt i følgende bonitetsklasser:
Høy bonitet: 165 dekar, 85%.
Middels bonitet: 32 dekar, 15%.
Lav bonitet:
Uproduktiv:

Åpen jordekt og grunnlendt fastmark: 2 dekar

Gårdstun og annet: 11,7 dekar

Totalt areal er ca. 460 dekar.

Jakt

Det medfølger jaktrettigheter til skogen.

Innhold og standard

Leilighet i maskinhall:
P-rom/ Bra; 183/213 kvm.
Over maskinhallen i byggets andre etasje er det innredet en stor leilighet på ca. 200 kvm i 2001. Store deler av leiligheten har fri takhøyde til mønet, store panoramavinduer og oppleves som meget lys og volumiøs. Det er en åpen kjøkkenløsning i tilknytning til en meget stor stue med plass til flere møbelseksjoner. Fra stuen og kjøkkenet har man vid utsikt over egen dyrket mark og øvrig kulturlandskap. Det er utgang til balkong fra stue og to soverom. Leiligheten utgjør ca. halvparten av det totale arealet i etasjen. Den andre delen av etasjen er ikke godkjent til boligformål og benyttes i dag som lagerrom. Isolering, oppvarming og overflater i disse rommene er forøvrig i boligkvalitet.
Primærrom i leiligheten består av entré, stue, kjøkken, vaskerom, 3 soverom og 2 bad. Et av baderommene er ikke innredet med møblering. Overflatene i oppholdsrommene består i hovedsak av parkett og vinyl på gulv, panel og tapet på vegger, og panel i himling. Baderommet uten innredning har vinyl på gulv og våtromsplater på vegg. Hovedbad og vaskerom har flislagte overflater.

Maskinhall:
Grunnflate: 640 kvm
Maskinhallen er oppført i 1999/2000 og er et stort rom på i overkant av 600 kvm med en takhøyde på ca. 3,7 meter. Det er montert en stor kjøreport i enden av bygget, og hallen er videre isolert og har sluk i gulv. Utover selve maskinhallen er det opparbeidet et baderom med dusj og wc. Dette er et flott og stolpefritt bygg for lagring av større maskiner og utstyr slik det står i dag, men bruksmulighetene på dette bygget er mange.

Verksted/ Redskapshus:
Bygget ligger sentralt på tunet med tre kjøreporter, og er meget brukervennlig for rask inn og utkjøring av redskap og utstyr. En del av bygget har inntil nylig vært utleid til verksted. I dette bygget er det også installert flisfyr med en kapasitet på 80kw for oppvarming av driftsbygninger og boligdel. Det er en kombinasjon av slynger og konvektorer som utgjør oppvarmingskilden til de ulike byggene på eiendommen, og det er egen tippesjakt på baksiden av bygget for lasting av flis.

Driftsbygning:
Eldre driftsbygning i tre etasjer og kjeller. Underetasjen i betongkonstruksjon består av gjødselkjeller og diverse lagerom med varierende høyde for rotfrukt og lignende. 1. etasje består av redskapsrom, eldre båsfjøs, redskapslager og flislager i forbindelse med låvebrua. Det er også en varmluftstørke i etasjen som ikke lenger er i bruk. 2. etasje har et lagerrom på 180 kvm med støpt plate og port ut i høyden. Det er også fyrrom til tørka i denne etasjen. 3. etasje fungerer i dag som kaldtlager for småredskap og er ikke kjørbar.

Kårbolig:
P-rom/ Bra: 327/432 kvm.
Bra. kjeller: 170 kvm.
Bra. 1. etasje: 143 kvm.
Bra. 2. etasje: 119 kvm.
Kårboligen er oppført i 1984 og er normalt godt vedlikeholdt, men har behov for enkelte utbedringer og oppgraderinger med hensyn til byggets alder. Bygget har god størrelse fordelt på tre etasjer med en brutto grunnflate på ca. 187 kvm. Bygningen bebos av tidligere eier og hans kone som har tinglyst borett tilknyttet denne boligen. Boligen ligger godt skjermet på oversiden av tunet.
Primærrom i underetasje består av entré, hall m/trapp, stue og kjøkkenløsning og wc. Overflatene består av fliser på gulv i entré, hall og wc. Laminat på stue og kjøkken. På veggene er det lasert panel, betong, malt puss, naturstrie og tegl. Himling består av lasert panel og malte plater.
Det er også ca. 90 kvm med sekundærrom i etasjen bestående av to garasjerom, kjølerom og teknisk rom. Overflatene i disse rommene består i hovedsak av betong på gulv, lettklinker på vegger og betong i himling.
Primærrom i 1. etasje består av vaskerom med egen utgang, bad, kjøkken, kontor, trapperom og 2 stuer. Overflatene består av laminat på gulv i trappegang og stue. Det er vinyl på gulv i resten av etasjen. På veggene er det panel, malte og tapetserte overflater. Himlingen består av folierte og malte plater. Baderommet i etasjen har vinyl på gulv og baderomspanel på vegger.
Primærrom i 2. etasje består av trapperom, bad og 4 soverom. Gulvene har hovedsaklig vinyl på gulv, og teppe på ett av soverommene. Veggene i 2. etasje har i all hovedsak panel, malte og tapetserte overflater og noe tegl. Malte og folierte plater i himling. Baderommet har flislagte overflater.

Oppvarming, piper og ildsteder

Deler av bebyggelsen er oppvarmet via vannbåren varme fra flisfyr i redskapshus med en kapasitet på 80kw. Kårbolig blir delvis oppvarmet fra flisfyr med radiatorvarme. Leiligheten og øvrig lagerlokale i 2 etasje blir oppvarmet fra flisfyr med gulvslynger. I Verksted og maskinhall er det installert konvektorer. Deler av driftsbygningen har også mulighet for varmetilgang via flisfyren. Varmtvann til husholdningen blir også produsert av flisfyren.
Forøvrig elektrisk oppvarming og vedfyring. Kårbolig har også installert oljefyr.

Reguleringsforhold

Deler av eiendommen ligger under reguleringsplan, med planid 702 3042-14-1 E18 Bringaker – Våle (19.3.1997)

For øvrig følger kommuneplanens bestemmelser:
LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag – Nåværende Kommuneplan
Næringsvirksomhet – Framtidig Kommuneplan (5 daa. av skogteig)

Reguleringsplan E18 Bringaker – Våle er vedlagt i salgsoppgaven. Kommuneplanens bestemmelser er innhentet av megler og utleveres ved forespørsel.

Borett, forpaktning og søknad om ferdigattest

Tidligere eier Trygve Martin Ims og hans kone har tinglyst livsvarig personlig borett på eiendommen og bebor gårdens våningshus. Borettsavtalen tilsier at gårdens eier har det utvendige vedlikeholdet på gårdens våningshus. Per i dag betaler selger også kommunale avgifter og strøm for våningshuset mot at borettsberettigede har ansvar for drift av gårdens flisfyr. Det foreligger forøvrig ingen skriftlig avtale vedrørende denne ordningen.

Eiendommens dyrkede mark er bortforpaktet til 01.01.2026. Leieren, men ikke eieren, kan si opp avtalen. Leieavgiften er kr. 400 pr. daa. pr. år og kan etter krav fra en av partene reguleres etter tre år. Det er mulighet for bortleier og ta tilbake og disponere 50 daa. til eget jordbruk etter nærmere avtale.

Maskinhallen er godkjent av kommunen som driftsbygning med boligdel. Bygningen er godkjent med lager i hele 1. etg med Bra. på 626 kvm. Halvparten av 2. etasje på Bra. 236 kvm godkjennes til bolig, og den andre halvparten på 236 kvm til lager på eiendommen gbnr 58/2, tiltaksklasse 1. Det er i ettertid utført branntekniske tiltak i maskinhallens himling for utstedelse av ferdigattest på bygget.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Prisantydning inkl. omkostninger

10 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
27,50 (Utlegg kjøper inkl.mva)
172,- (Utlegg kjøper mva.fritt)
273 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 950 000,-))
——————————————————–
274 999,50 (Omkostninger totalt)

Odel – Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon.
Det hviler odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Nils Henrik Tegneby

Eiendomsmegler

henrik@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Fossveien 18 og 20 , 3080 Holmestrand

FINN.NO Plugin by HIRVI