Ketil Koppang

Nigard Kile

Birtedalsvegen 2614 , 3870 Fyresdal

Prisantydning

6 950 000,-

Kommunale avg.: 4 804,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
1 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
3000000 m²
Byggeår
1916

Velkommen

Velkommen til vakre Øvre Birtedalen i Fyresdal og eiendommen Nigard Kile. Er du interessert i vakker Telemarksnatur, friluftsliv, jakt og fiske? Ser du deg om etter en eiendom med muligheter innenfor jakt, tomteutvikling og fritids bebyggelse?

Nigard Kile er en av flere landbrukseiendommer i Øvre Birtedalen som i den senere tid har utviklet seg stort når det gjelder tilrettelegging av fritidseiendommer og turisme.
Eiendommen består av store utmarksarealer hvor heimeteigen er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse eller personlig jaktterreng om man ønsker det slik.
Bygningsmassen på gårdstunet består av et våningshus, løe og eldre bur.
Rett ved tunet ligger en flott beliggende fritidseiendom.

Beliggenhet

Nigard Kile er beliggende i Fyresdal kommune i Telemark.
Eiendommens gårdstun ligger i et svært idyllisk naturlandskap innerst i Laugekilen med en flott utsikt utover Birtedalen ca. 625 m.o.h..
I nærområdet rundt er det hovedsakelig landbruk og fritidsbebyggelse.

Adkomst

Adkomst på F401 til Øvre Birtedalen er fra Fyresdal (tettsted) ca. 28 km, eller via Gjøvdal på F402 fra Åmli i Aust Agder: ca. 58 km.
Eiendommen Nigard Kile med Gnr 17 Bnr 2 ligger i Øvre Birtedalen i Fyresdal.

Jord, skog og tun

Gnr. 17 Bnr. 2 er i hovedsak en skog og utmarkseiendom. Eiendommen har ifølge skog og landskap ca. 18 daa. jord. Dette arealet er holdt i god hevd som plenareal. Det er 1.765 daa. skog, samt 1 213 dekar med annet restareal. I følge oppdatert skogbruksplan består 485m² av dette arealet av produktiv skog.

Eiendommen har også en eierandel på 29,17% i Kili Sameie. Her opplyses det totale arealet på sameiet å være på ca. 2 200 dekar.

Det betyr at man kan jakte på et areal på ca. 5 200 daa.

Eiendommen besitter et tun med en bolig som karakteriseres som kondemnabel. Med grunnlag i bygningenes beskaffenhet er det ikke mulig å bebo huset da det ikke av en slik standard at den egner seg for opphold.

Gårdstunet generelt består av en eldre bygningsmasse. Det er et gammelt våningshus, låve og bur. Gården ligger ved Fylkesvei 401. Området som er preget av vakker natur med fjell, vann, åser og fritidsbebyggelse.

Eiendommen besitter, i tillegg til heimeteigen, teig 1., hvor tunet ligger, 3 mindre teiger samt en stor utmarksteig lengst syd (se kart).

De 3 mellomste teiger (teig 2,3 og 4) består av 2 øyer i Birtevatn (teig 3 Lisleøy og teig 4 Storøy) og en teig 2. som omslynger Solliåsen Nord og Sør. Solliåsen Nord og Sør er tidligere fradelt fra Nigard Kile. Solliåsen Nord er beskrevet nedenfor, mens Solliåsen Sør ikke er del av dette salget. I denne teigen som omkranser hytteområdene Solliåsen Nord og Sør ligger det et steinbrudd som tilhører gården. Det er bilvei innover i dette området hvor gården eier en andel.

Lengst sør på eiendommen har vi teig 5, denne teigen henger sammen med Kili Sameiet og er tilsammen ca. 4 200 daa. Dette området er et eldorado for jakt, fiske og friluftsliv.
Det er eventuelt muligheter for leie av ytterligere jaktterreng i området.

Det er gammelskog skog på eiendommen men vesentlig med utilfredsstillende tetthet slik at skog verdien med tanke på hogst er begrenset og mer utslagsgivende som utmarksverdi.

Eiendommen som ønskes solgt består i tillegg til hoved eiendommen Nigard Kile av 3 uavhengige eiendommer med egne gårds og bruksnummer.

Gnr. 17 Bnr. 123 er en utviklingseiendom som er betegnet som tomteområde; Solliåsen Nord. Eiendommen har et areal på 273 daa. Innenfor dette området er det fradelt 17 fritidseiendommer. Eiendommen ligger fint til ved Birtevannet og det er rom for fortetting /videreutvikling av hyttetomter. Solliåsen Syd er et tomteområde for høystandard hytter. Solliåsen Nord kan bli et alternativ for rimeligere hytter / hyttetomter med enkel standard, noe som har vist seg å være attraktivt i andre deler av Birtedalen.
For videre utbygging må det gjøres en detaljregulering og plankart over området, dette må godkjennes i Fyresdal kommune.

Gnr. 17 Bnr. 64 er en fritidsbolig / hytte som er beliggende like nord for hovedhuset til Nigard Kile og er del av det opprinnelige gårdstunet. Denne fritidseiendommen har en fantastisk utsikt utover Laugekilen. Hytta er ev enkel, eldre standard og utførelse med romslige 2,4 daa. eiendomstom, hvor man kan få muligheten til å bygge seg en høystandard fritidsbolig etter eget ønske beliggende syd-vestvendt innerst i Laugkilen, som er en del av Birtevatn med gode fiskemuligheter

Det er utarbeidet ulike takster for de 3 uavhengige eiendommene.

Gnr. 17 Bnr. 126 er en fradelt fritidsbolig med påstående hytte av enkel standard. Tomten er på 1,7 daa og ligger like vest for Birtedalsveien. (se kart.)

Nigard Kile Gnr. 17 Bnr. 2
Denne eiendommen består av et vakkert beliggende gårdstun. Eiendommen har begrensede jord og skogressurser men har tilgang til både egne og felles utmarksarealer som gir gode jaktmuligheter. Eiendommen er med i 2 elg-jaktlag. Det er tellende jaktareal for reinsdyr, rådyr, småvilt, skogsfugl, rype og fiskemuligheter.

Eiendommen har festeinntekter fra 8 stk. festetomter, der er 7 stk. er tinglyste og 1 stk. ikke tinglyst festekontrakt.

Eiendommen har eget masseuttak som kan levere stein til tomteutviklingen i området.

Det ligger 3 usolgte tomter i området nær gårdstunet. Se vedlagt kart. Herunder Gnr. 17 Bnr. 107 samt 2 andre tomter som ikke er fradelt fra hovedteigen.

Eiendommen har et utviklingspotensial, i det den besitter betydelig areal til fritidsbebyggelse, i henhold til kommuneplanens arealdel.

Nigard Kile Gnr 17 Bnr 2 har en takstverdi på kr 5 300 000,-

Solliåsen Nord Gnr. 17 Bnr. 123
Solliåsen Nord består av er område som i kommuneplanens arealdel er definert til fritidsbebyggelse. Det foreligger en disposisjonsplan fra år 1977. I henhold til kommuneplanens arealdel er det i eksisterende områder for fritidsbebyggelse et krav til detaljreguleringsplan for å videreutvikle området.

Solliåsen Nord har en takstverdi på kr 1 500 000,-

Fritidsbolig Gnr. 17 Bnr. 64
Enkel hytte med 29 kvm. Bta. oppført i år 1960 (ca.) på flott utsiktstomt. Eiendommen er ca. 2,4 daa.

Fritidsboligen har en takstverdi på kr 1 200 000,-

Dette gir en samlet takstverdi for de 3 objektene til kr 8 000 000,-. Til denne verdien tilkommer en fritidsbolig.

Gnr. 17 Bnr. 126 som er en fradelt fritidsbolig med påstående hytte er ikke taksert. antatt markedsverdi er ca. kr 500.000,-

Jakt

Eiendommen egner seg godt til småviltjakt, skogsfugl og hare med innslag av rype. Det er også gode muligheter for å treffe på en reinflokk eller hjort i området i tillegg til skogens konge; Elgen. Det er gode fiskemuligheter i egne og felles vann. Det er fisket endel stor ørret i tillegg til enkelte eksemplar av Canadisk bekkerøye i området.

Innhold og standard

Gnr 17 Bnr 2
Bygningsmassen på gårdstunet er ikke av en slik standard at den egner seg for fastboende. Våningshuset; er å betrakte som kondemnabelt. Huset er registrert oppført i år 2016 og har et stort etterslep på vedlikehold der det må påregnes en total renovering.

Låven fungerer godt som et redskaps hus/garasje hvor redskap og materialer kan stå tørt. Denne bygningen kan ha et utviklingspotensial.

Buret er en sjarmerende bonde romantisk bygning som er laget av massive eldre tømmerstokker. Stabburet er et fint innslag på tunet som også har et etterslep av vedlikeholdsbehov

Det er imidlertid gamle bonderomantiske ærverdige bygninger. Man kan se for seg en gjenoppbygging hvor man beholder elementer fra det gamle tunet.

Gnr 17 Bnr 64 (Hytte 1.)
Bygningen har en enkel standard med betydelig etterslep av vedlikeholdsbehov, der det må påregnes med en betydelig oppgradering av bygningsmassen. Fritidsboligen står på egen tomt på 2 453 kvm.

Gnr 17 Bnr 126 (Hytte 2.)
Bygningen har en enkel standard med betydelig etterslep av vedlikeholdsbehov, der det må påregnes med en betydelig oppgradering av bygningsmassen. Fritidsboligen står på egen tomt på 1 685 kvm.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel i Fyresdal kommune er et område for landbruk, natur og friluftsområde (LNF). Deler av eiendommen ligger inne som et eksisterende byggeområde for fritidsboliger med plankrav.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Også grenser må ses på som omtrentlige. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Det er et avvik mellom oppgitte arealer på gårdskart fra Nibio og skogbruksplanen for hovedteigen. Selger tar et forbehold om at opplysninger innhentet av tredjepart kan innholde feil. Arealene vil med all sannsynlighet bli justert noe ned i forbindelse med at Statens Vegvesen har en gjennomgang av og vil få matrikkelført vegvesenets grenser langs 17/2. Det er fradelte eiendommer (fritidsboliger) som ikke er målt opp og som av den grunn ikke er fratrukket i arealet. Når dette blir rettet opp vil det opplyste arealet bli noe redusert. Eiendommen gjennomgår en dynamisk endring av dens rettighetsstruktur.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Odel – Konsesjon

Eiendommen er odelsfri. Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Pål Ivar Lauritzen

Eiendomsmegler

paal@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Birtedalsvegen 2614 , 3870 Fyresdal

FINN.NO Plugin by HIRVI