Ketil Koppang

Rysjølien gard – Tradisjonelt melkebruk med storslått, sydvestvendt utsikt over vann, skog og fjellområder i Trysil

Rundfloveien 1257 , 2429 Tørberget

Prisantydning

4 990 000,-

Kommunale avg.: 2 637,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
353 m²
Bruttoareal
630 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
1104000 m²
Byggeår
2008
Energimerking
G

Velkommen til Rysjølien gard

Velkommen til Rundfloveien 1257. Eiendommen ligger for seg selv i området Rysjølia, med storslått utsikt over Rysjøen og store skogsområder til syd og vest. Eiendommen innehar 2 laftede boliger av nyere dato med god intern avstand. Boligene ble satt opp i henholdsvis 2008 og 2014. Øvrige bygg på eiendommen består av en eldre driftsbygning og ett kufjøs med forgang og ungdyravdeling. Driftsbygningen er av eldre dato og fjøset er oppført i 1983 og senere rehabilitert i 2013. Rørmelkeanlegget var nytt i 2014. Eiendommen er en tradisjonell landbrukseiendom med 139 dekar dyrket mark og 918 dekar skog. Skogarealet er i all hovedsak samlet i en teig nordvest for gårdstunet, og består for det meste av barskog. Den dyrkede marken ligger samlet øst for tunet og er tilsådd med gras for beite. Gården har en melkekvote på 76.000 liter. Det er valgfritt for kjøper om han ønsker å overta buskap og melkekvote i henhold til gitte satser.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Rysjølia,i vestre Trysil. Ligger i et rolig område preget av spredt landbruk og boligbebyggelse. Avstand til Trysil sentrum med fasaliteter som bank, rådhus, offentlige tjenester, restauranter m.m. er 40 km. Ungdomsskole og videregående i Trysil sentrum. Avstand til Søre Osen med nærbutikk, barneskole og barnehage er 30 km.

Adkomst

Se vedlagt kartskisse.

Jord, skog og tun

Eiendommen består av 2 skifter fordelt på 7 gårds og bruksnummer. Jorda består av steinholdig morenejord og mye er oppdyrket over tid. Arealet heller til sydvest. Store deler av arealet er drenert men noen åpne grøfter gjenstår å tette. Deler av arealet er inngjerdet og brukes noe som beite for eiendommens storfebesetning.

Eiendommen har godkjente planer og innvilget tilskudd til nydyrkning med inntil 250.000 kr (100 da). Arealet er tiltenkt nydyrkning ligger rett vest for tunet. Tilskuddet er tidsbegrenset inntil 01.01.2018. Det er videre innvilget tilskudd til to mindre grøfteplaner, hver på kr 9000,- Tidsbegrensningen på dette er ukjent.

Arealet er inndelt som følger:
Fulldyrket jord: ca. 139,2 dekar.
Jorda består av steinholdig leirjord og mye er oppdyrket over tid. Arealet heller til sydvest. Store deler av arealet er drenert men noen åpne grøfter gjenstår å tette. Deler av arealet er inngjerdet og brukes noe som beite for eiendommens storfebesetning.

Skog: ca. 918,1 dekar
Skogarealet ligger samlet i en teig rundt tunet . Det meste nordøstover mot Havnåsen oppmot 650 til 700 moh. Et mindre areal ligger sydvet for Rundflovegen med grense mot Rysjøen. Det er ikke bilvei eller traktorvei inn i terrenget men allikevel lettdrevet men noe lang terrengtransport.

Iflg. skog & landskap er skogen inndelt i følgende bonitetsklasser:
Høy bonitet: 10,6 dekar.
Middels bonitet: 376,9 dekar
Lav bonitet: 352,2 dekar
Uproduktiv: 178, 4

Myr: 24,6 dekar
Åpen jordekt og grunnlendt fastmark: 14,1 dekar
Gårdstun og annet: 8,1 dekar

Totalt areal, inkludert tilleggsjord er ca. 1104,1 dekar.

Jakt og fiske

Eier er ikke aktiv jeger og forvalter per i dag ikke jakta i skogen. Ved utleie av stor og små vilt betales dette normalt med 4,- til 5,- kroner per dekar. Eiendommen grenser med 900 meter til Rysjønen som har abbor og ørretfiske. Fiske og fiskekortsalg forvaltes av en fiskerforening. Inntekter har hittil blitt benyttet til forvaltining med kalking og utstting av fisk. Grunnier behøver ikke fiskekort for fiske i Rysjøen.

Innhold og standard

Våningshus
Bruksareal:
Underetasje, ca. 135 kvm.
1. etasje, ca. 152 kvm
2. etasje, ca. 39 kvm

Huset er levert av Østby Sag AS som var en lokal aktør med lang fartstid i området. Huset er utført i maskinlaftet, høvlet 6″ tømmer i 1. etasje og bindingsverk med ås og sperretak i 2. etasje. Åser og søyler i grovt tømmer. Underetasjen er satt opp i leca på støpt plate. Bygget gir inntrykk av at det er godt vedlikeholdt. Det har imidlertid blitt noen år slik at normalt vedlikehold og service må påberegnes etterhvert.
Primærrom underetasje består av peisstue, trapperom og soverom. Første etasje består av gang, kjøkken, kontor, 3 stuer, vindfang, bad og wc. I andre etasje er det 2 soverom og stue. Gulvene i boligen består av massivt tregulv, parkett og noe laminat. På veggene er det i all hovedsak trepanel og tømmer. Trepanel i samtlige himlinger. Enkelte rom i underetasjen står uinnredet med overflater av betong på gulv og leca på vegger.

Kårbolig
Bruksareal:
Kjeller, ca. 50 kvm
1. etasje, ca. 61 kvm
2. etasje, ca. 22 kvm

Huset er levert som byggesett av Materialbanken i 2015, en anerkjent leverandør av moderne tømmerbygg. Huset er utført i slipplaft og 8″ høvlet furutømmer. Bygget gir inntrykk av at det generelt er godt utført og uten særlig brukssslitasje, men noe bygningsmessige arbeider gjenstår å ferdigstille på boligen. Baderommet er ikke riktig utført og må gjenoppbygges.
Primærrom i første etasje består av bad, gang, kjøkken, stue vindfang og wc. I andre etasje er det trapperom og tre soverom. Gulvene består av lakkert furugulv av brede gulvbord. Veggene består av malt tømmer og smartpanel på innvendige delevegger. En del belistning og øvrig ferdigstillelse gjenstår å få utført. Himling av folierte takplater i 1. etasje og malt trepanel i 2. etasje.

Driftsbygning
Bruttoareal ca. 144 kvm.
Eldre tradisjonell driftsbygning med innvendig kjørebru og et eldre fjøs med gjødselkjeller mot sydvest. Bygningen benyttes i dag hovedsaklig som lager til småredskap og løsøre.

Fjøs
Bruttoareal 384 kvm
Fjøs med forgang og ungdyravdeling oppført i vinkel til opprinnelig driftsbygning. Båsfjøs med 19 båsplasser, 4 kalvebinger og ungdyravdeling. Rørmelkeanlegg nytt i 2014. Gjødselrister og underliggende gjødselkjeller. 2 ventilasjonsvifter hvorav en er av nyere dato. Fjøsarealet utgjør 215 kvm, samt et tilbygg på 40 kvm som inneholder melkerom, kontor og gang. Eier har en kraftforavtale med Felleskjøpet Hamar som innbærer leie av 14 tonns kraftforsilo med nedbetaling på 10 år, løpende fra 2013. Fjøset har dispensasjon som båsfjøs frem til 01.01.2024. Det er montert brannvarslingsanlegg i husdyrrommene og videoovervåkning av bygningsmassen.
Mot sør er det oppført et bygg på 81 kvm som opprinnelig var høytørke, men som nå er ombygd til husdyrrom for oppforing av egne ungdyr. Utforing skjer idag med rundballer og minilaster med innkjøring direkte på forbrisker.

Oppvarming, piper og ildsteder

Oppvarming Våningshus: Luft til luft varmepumpe, ved og strøm
Oppvarming Kårbolig: Ved og strøm

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under Trysil kommunes arealdelsplan 2014-2025, og er registrert som et LNF område

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Odel – Konsesjon – Borett

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon.
Det hviler odel og borett på eiendommen. De borettsberettigede på eiendommen bekrefter at de vil fraskrive seg boretten på gården ved salg av eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Nils Henrik Tegneby

Eiendomsmegler

henrik@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Rundfloveien 1257 , 2429 Tørberget

FINN.NO Plugin by HIRVI