Ketil Koppang

Småbruk i et usjenert og rolig område

Nybråtenvegen 19 , 2218 Lundersæter

Prisantydning

1 670 000,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
112 m²
Bruttoareal
156 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
116200 m²
Byggeår
1942

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et usjenert og rolig område, ca. 2 km øst for Lundersæter. Det er ca. 28 km til Kongsvinger. Kort vei til sjøen Tullereien med fiske og badeliv. På vinteren er det oppkjørte skiløyper i området.

Adkomst

Kjør ca. 2 km rett øst for Lundersæter med avkjøring til venstre fra Øyermovegen.

Jord, skog og tun

Totalt areal er 116,2 daa. hvor av:

14,8 daa. dyrket mark.
Ligger i en samlet teig rundt tunet.
Eier opplyser om at arealet ikke har vært i drift på flere år og deler av arealet er delvis gjengrodd med teiner og lauv.

83,4 daa. skog.
Hele skogsområdet er samlet i en teig rundt tunet. For mer info om skogen, se vedlagt takst.

18 daa. Annet areal.

Se vedlagt kart fra skog og landskap.
Det gjøres oppmerksom på at skravert område på kart (gnr. 141 bnr. 301) ikke medfølger på kjøpet av eiendommen. Dette arealet er solgt til en tredjepart. Konferer megler for mer info.

Jakt

Skogsarealet på eiendommen inngår i et elgjaktlag.

Innhold og standard

Tunet består av våningshus, uthus/garasje og driftsbygning med fjøs.

Våningshus.
Areal: BTA: 156 kvm, BRA: 114 kvm, p-rom: 112 kvm, s-rom: 2 kvm.
Inneholder:
1.etg: Gang, kjøkken, 2 stuer, kjøkken og matbod.
2.etg: Gang, stue og soverom

Uthus/garasje
Areal: BTA: 41 kvm.
Inneholder:
1.etg: Garasje og lagerrom.

Driftsbygning med fjøs.
Areal: 159 kvm.
Inneholder:
1.etg: Fjøsdel, lagerrom og garasje.
2.etg: Lagerrom.

Standard.
Eiendommen holder en normal standard, men vedlikehold må påregnes.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og ved. Varmepumpe.
Radiatorer i enkelte rom som forsynes fra en vedfyrt kombinert bereder/fyrkjele i kjeller. Kjelen er basert på vedfyring.

Reguleringsforhold

LNF-område. (Landbruk-, natur- og friluftsområde)

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Prisantydning inkl. omkostninger

1 670 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
27,50 (Utlegg kjøper inkl.mva)
172,- (Utlegg kjøper mva.fritt)
41 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 670 000,-))
199,50 (Panteattest kjøper)
——————————————————–
43 199,- (Omkostninger totalt)
——————————————————–
1 713 199,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Odel – Konsesjon

Eiendommen er odelsfri.
Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10% av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskift av kjøpekontrakt. At kjøper skal yte kreditt til selger er et avvik fra normalordningen om ytelse mot ytelse, og kjøper kan med dette utsettes for en større risiko enn normalt i en eiendomshandel. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet. Forskuddsbeløpet disponeres av selger etter at sikrings-obligasjonen er tinglyst, frem til dette tidspunkt er forskuddsbeløpet kjøpers penger. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Jan Endre Strandbakken

Eiendomsmegler MNEF

jan@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Nybråtenvegen 19 , 2218 Lundersæter

FINN.NO Plugin by HIRVI