Ketil Koppang

Småbruk i Sarpsborg med strandlinje til Glomma

Hovdenveien 441 - Ø Tune , 1708 Sarpsborg

Prisantydning

3 500 000,-

Kommunale avg.: 1 990,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
102 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
397800 m²
Byggeår
2010
Energimerking
D

Velkommen

Velkommen til Suteren gård i Sarpsborg, et lite paradis med ca.1.000 meter strandlinje til Glomma.

Beliggenhet

Særdeles Idyllisk plass med usjenerende beliggenhet ett stenkast fra Glomma. Bygningsmassen er av nyere dato og er meget godt vedlikehold. Driftsbygning med mye plass. Dyrka mark benyttes i dag som beiteområde for sau.
Eiendommen på 397 daa hvorav 12 daa jord/innmarksbeite og 378 daa skog samt 7,5 daa tun, vei etc.
Eiendommen inneholder hovedbygning, driftsbygning og utebod. Bygningsmassen er i meget god stand.
Noe bratt adkomst til tunet.

Jord, skog og tun

Jordbruksareal 12,3 daa.
10,7 daa fulldyrka og 1,6 daa innmarksbeite. Jordbruksarealet ligger på to jorder ved tunet.
Jordarten er i hovedsak vanlig moldblandet leire som er vanlig for området. Jordbruksarealet egner seg best for beite.

Skog:
Det vesentligste av skogen ligger i en stor teig syd for og noe unna tunet. Skogen strekker seg svært bratt opp fra Glomma og opp mot noe slakere og flatere partier på Brentåsen og Bergmannsåsen. Til området på åsene er adkomsten forholdsvis enkel over annen eiendom fra offentlig vei. Til de brattere områdene ned mot Glomma må adkomst sies å være svært vanskelig. I disse områdene vil også driften være veldig tung og dyr. I de mindre tungdrevne områdene vil det også være tungdrevet for uttak av tømmer og annet trevirke.

Skogen har for det meste lavproduktiv bonitet (237,4 daa), Av det resterende arealet er det ca. 6,5 daa høyproduktiv, mens det øvrige er av middels bonitet. Dette gir en skog med begrenset produksjon. Mye av skogen er bestokket med skog i avvirkningsmoden alder, men terrengforholdene gjør avvirkning vanskelig. Likevel er det ved god planlegning og noe arbeide for å forbedre fremkommeligheten i terrenget, være mulig å avvirke i de vanskelige områdene.

Med bakgrunn i bonitetsfordelingen og det inntrykket skogen ga ved befaring antas at årlig tilvekst vil ligge i området 60-75 kbm.
Etter opplysninger fra eiendommens skogfond er det fra forrige takstbefaring samlet avvirket 1.763 kbm. og foretatt tilplantning med 600 granplanter og ungskogpleie av 27 daa.

Eiendommen ligger i et område for jakt og fiske.

Jakt

Eiendommen har jaktrettigheter.

Innhold og standard

Hovedbygningen: Oppført i 2010.
Oppført i 1 1/2 etasje med en liten kjeller. Brutto grunnflate er oppgitt til være 78,5 kvm. og kjeller er oppmålt til 23 kvm. inkludert utvendig inngangsparti. I tillegg overbygget inngangsparti, samt 2 åpne terrasser på grunnplan og luftebalkong i 2. etasje. P-rom er målt til ca. 66 kvm for 1. etasje og ca. 36 kvm for 2. etasje. tilsammen 102 daa.

1. etasje inneholder gang, kjøkken, stue, vaskerom/wc. Trapp fra gang til 2.etasje og til kjeller. Overbygget inngangsparti. 2 åpne terrasser.
2. etasje inneholder gang, 3 soverom, bad m/wc. Utgang til åpen luftebalkong.
Kjeller inneholder 1 kjellerrom ned innvendig og utvendig inngang.

Driftsbygning: Oppført i 2007, brutto grunnflate på 200 kvm og rafthøyde er 3,9 m.
Bygningen inneholder ett stort uisolert rom – kaldtlager for maskiner og redskaper.

Oppvarming, piper og ildsteder

Hovedbygningen: Bygningen har en pipe. Boligen oppvarmes med vedfyring og elektrisk strøm.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område og i kommuneplans arealdel for LNF (landbruk, friluft og natur)
Det er byggeforbud langs vann og vassdrag i LNF-område i 100 meters belte.

Diverse

Eiendommen har to festetomter. Ingen av hyttene er i bruk i følge eier og i meget dårlig stand. Det er ikke krevd inn festeleie av eierne. Det er tinglyst festeavtale for en av tomtene.

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Prisantydning inkl. omkostninger

3 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

——————————————————–
3 500 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Odel – Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. På grunn av eiendommens størrelse skal det ikke gjøres priskontroll.

Eiendommen faller ikke under odelsloven og det er derfor ikke odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lars-Ole Frøland

Eiendomsmegler

lars@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Hovdenveien 441 - Ø Tune , 1708 Sarpsborg

FINN.NO Plugin by HIRVI