Ketil Koppang

Småbruk med flott beliggenhet. To bolighus

Rudsvebakken 63 og 65 , 2840 Reinsvoll

Prisantydning

4 350 000,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
309 m²
Bruttoareal
445 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
154000 m²
Byggeår
1965

Beliggenhet

Småbruket Smetop nedre har en fin beliggenhet i området Solvoll og det ligger oppe på et høydedrag med flott utsikt og gode solforhold. Spredt bolig- og landbruksbebyggelse rundt. Ca. 7 km til Reinsvoll med dagligvareforretning, barne- og ungdomsskole og barnehage. Ca. 4 km til Trevatn barnehage og ca. 8 km til Raufoss med alle fasiliteter og videregående skole. Kort vei til Trevatn med fine friluftslivmuligheter sommer og vinter. Flotte sykkelforhold.

Adkomst

Fra Gjøvik, følg veien til Raufoss sentrum og ta til høyre i rundkjøringen (ved taxibua/jernbanestasjonen), inn på Sagvollveien (vei 114) og følg denne veien i ca 8,4 km. Ta deretter til høyre inn på Rudsvebakken. Eiendommen ligger på venstre side av denne veien etter ca. 620 meter.

Jord, skog og tun

Totalt areal er 154 daa. hvor av:

66,4 daa. dyrket mark.
Arealet ligger i en stor teig rundt tunet og tre små teiger ligger litt lengere bort, se vedlagt kart som viser oppdelingen av de forskjellige teigene.
Arealet brukes pr. i dag til grasproduksjon og er utleid et år av gangen.
Lettdrevet morenejord. Noe grøfting er foretatt i 2016. Arealet ligger flatt og svakt skrånet i terrenget

3,4 daa. innmarksbeite.
Ligger inntil tunet.

72,3 daa. skog.
Den største teigen (gnr. 102, bnr. 35) ligger i området benevnt Kjærra. Denne teigen er snauhogd og tilplantet i 2011. Den andre teigen ligger langs veien til Trevatn og består av gran og lauskog. I tillegg er det litt vedskog i ytterkant av dyrket mark.

11,9 daa. annet areal.

Jakt

Ingen kjente jaktretter annet enn småviltjakt på egen eiendom.

Innhold og standard

Tunet består av hovedbygning, kårbolig, driftsbygning, garasjebygg og stabbur.

Hovedbygning.
Areal: BTA: 330 kvm, BRA: 301 kvm, p-rom: 214 kvm, s-rom: 87 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Entrè, kjøkken, tre stuer og dør fra en stue til innkledd uisolert terrasse.
2.etg:
Mellomgang, bad/wc/vaskerom, seks soverom og trapperom til loft.
Kjeller:
Fire kjellerrom.

Kårbolig.
Areal: BTA: 115 kvm, BRA: 95 kvm, p-rom: 95 kvm, s-rom: 0 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Vindfang, entrè, vaskerom/wc, kjøkken og stue med dør ut til terrasse.
2.etg:
Loftstue/sovealkove, soverom og bad/wc.

Driftsbygning.
Areal: BTA: 425 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Melkehus, fjøsdel, låverom, skåle og garasje.
2.etg:
Kjørebru/lager.

Garasjebygg.
Areal: BTA: 132 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Garasjeplasser.

Stabbur.
Areal: BTA: 10 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Bodrom med trapp opp til loft. (loft har ikke målbart areal, lav takhøyde)

Oppvarming, piper og ildsteder

Hovedbygning.
Elektrisitet og ved. Varmepumpe. Veggovn på bad i 2.etg.

Kårbolig.
Elektrisitet og ved.
Veggovn på bad.

Reguleringsforhold

LNF-område. (landbruk-, natur- og friluftsområde.)

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Ved visning er det midlertidig lagret diverse løsøre og møbler i låve og fjøs som selger vil fjerne før overtagelse.

Annet.
– Allmenningsrett i Lodd nr 1.
– Kårbolig er sefrakregistrert.
– Det er tinglyst veirett for naboer på veien som deler jordveien på østsiden av våningshuset.

Forklaring av gnr/bnr:
Hovedteigen består av gnr. 102, bnr. 11 og 26.
En annen teig nede ved hovedveien har gnr. 102, bnr. 80.

Skogen som ligger litt vest for gårdstunet har gnr. 102, bnr. 35 og er på 34,7 daa. i følge vedlagt kart. Selger er eier, men pr. dags dato ikke formell hjemmelshaver til denne teigen. Det jobbes med å få ordnet hjemmelsforholdene til denne. Dersom dette mot formodning ikke går i orden innen overdragelsen finner sted, vil teigen ikke følge med ved salget.

Odel – Konsesjon

På eiendommen er det odel, men alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg sin odelsrett.

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10% av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskift av kjøpekontrakt. At kjøper skal yte kreditt til selger er et avvik fra normalordningen om ytelse mot ytelse, og kjøper kan med dette utsettes for en større risiko enn normalt i en eiendomshandel. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet. Forskuddsbeløpet disponeres av selger etter at sikrings-obligasjonen er tinglyst, frem til dette tidspunkt er forskuddsbeløpet kjøpers penger. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Jan Endre Strandbakken

Eiendomsmegler MNEF

jan@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Rudsvebakken 63 og 65 , 2840 Reinsvoll

FINN.NO Plugin by HIRVI