Ketil Koppang

Småbruk med panoramautsikt over Randsfjorden. 2 bolighus. Strandlinje.

Randsfjordvegen 1978 og 1980 , 2866 Enger

Prisantydning

3 700 000,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
1 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
651400 m²

Beliggenhet

Horn Midtre ligger på et høydedrag i område Horn mellom Brandbu og Hov med panoramautsikt over Randsfjorden i rolige, familie og barnevennlige omgivelser. Eiendommen har også strandlinje.

Avstand til Gran er ca. 30 km, Brandbu ca. 21 km, Hov ca. 19 km og Oslo ca. 93 km. I Hov er det både barnehage, barneskole, ungdomsskole, idrettshall og andre fasiliteter.

Adkomst

Fra Oslo, følg RV 4 nordover og ta av ved Jaren og følg skilting Brandbu/Røykenvika. Følg veien videre langs Randsfjorden i ca 24,2 km (Vei 34, Røykenviklinna, som etterhvert går over til Hornslinna og Randsfjordvegen). Ta deretter av til høyre. Gården ligger ca 250 meter innerst inne i denne blindveien.

Jord, skog og tun

Totalt areal er 651,4 daa. hvor av:

17,3 daa. dyrket mark.
Lettdrevet jord som ligger samlet rundt tunet. Noe skrånet terreng.

617,5 daa. skog.
Skogen består av tre teiger og består hovedsaklig av gran, furu og lauskog. To av teigene ligger ved hovedeiendommen og en teig ligger et stykke unna, se vedlagt kart som viser oppdeling av eiendommen. Skogtakst fra Mjøsen skog (datert 02.06.2017) ligger også som vedlegg til salgsoppgaven.

15,3 daa. annet areal.

1,3 daa. Tun/tomt til våningshuset på gnr. 80 bnr. 181.

Tun
Tunet er flott opparbeidet med plen, beplantning, heller ved terrasse og fonteneanlegg/dam. Gruset gårdsplass.

Innhold og standard

Tunet består av våningshus, sidebygning, dobbel garasje, enkel garasje, stabbur og uthus.

Våningshus.
Areal: BTA: 170 kvm. BRA: 156 kvm. P-rom: 112 kvm. S-rom: 44 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Vindfang, arbeidsrom, entre, 3 soverom, garderobe, bad/wc/vaskerom, kjøkken, kjølerom og stue med dør ut til terrasse.
Kjeller:
2 rom/lagerrom. Ellers krypkjeller.

Sidebygning.
Areal: BTA: 193 kvm. BRA: 167 kvm. P-rom: 114 kvm. S-rom: 53 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Vindfang, bad/wc, entre, kjøkken, og stue.
2.etg:
Mellomgang og 3 soverom.
Kjeller:
4 kjellerrom.

Dobbel garasje.
Areal: BTA: 39 kvm.
Inneholder:
1.etg:
2 stk biloppstillingsplasser.

Enkel garasje.
Inneholder:
1.etg:
Et rom.

Stabbur.
Areal: BTA: 35 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Lagerrom.
Loft:
Lager (Ikke målbart areal)

Uthus.
Areal: BTA: 62 kvm.
Inneholder:
1.etg:
3 stk lagerrom.

Standard.
Våningshus og dobbel garasje fremstår som godt vedlikeholdt. Det er utført jevnlig vedlikehold fra 1983 – 2016 med blant annet bad fra 2006 og sikringsskap med automatsikringer fra 2015. Sidebygningen og de andre driftsbygningene har behov for vedlikehold. Se mer dataljert beskrivelse i vedlagt takst og tilstandsrapport.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshus:
Elektrisitet og ved. Gulvvarme på bad og i et kjellerrom.
Ildsteder: Halvklebersteinsovn med underventilasjon fra 2013.

Sidebygning:
Elektrisitet og ved.

Reguleringsforhold

LNF-område. (Landbruk-, natur- og friluftsområde)

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selgerne forbeholder seg retten til å ta med seg det de ønsker av løsøre og tilbehør.

Jakt og fiske.
Ingen kjente jaktretter utover småviltjakt på egen grunn.
Krepse- og fiskemuligheter i Randsfjorden.

Forklaring av gnr/bnr.
Mesteparten av eiendommen står på gnr. 80, bnr. 4, men en del av skogen har også betegnelse gnr. 80, bnr. 5. Våningshuset står på eget gnr/bnr og har betegnelsen gnr. 80, bnr. 181.
Se vedlagt kart som viser inntegning av de forskjellige arealene.

Skogfond.
Det står ca. kr. 44 000,- på skogfondskonto. Dette følger eiendommen.

Annet.
Våningshus:
– Brann- og innbruddsalarm.
– Sentralstøvsuger.

– Det gjøres oppmerksom på en utskilt hyttetomt (gnr. 80, bnr. 146) rett på nedsiden av selve gårdstunet (se vedlagt kart). Denne følger ikke med på kjøpet av gården.

– Eiendommene (gnr. 80, bnr 4 og 5 og gnr. 80 bnr. 181) selges samlet under ett. Eventuelle nødvendige bruksretter mellom eiendommene er derfor ikke kontrollert.

Prisantydning inkl. omkostninger

3 700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
92 500,- (Dokumentavgift)
598,50 (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
——————————————————–
94 148,50 (Omkostninger totalt)
——————————————————–
3 794 148,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Odel – Konsesjon

Det er odel på eiendommen, men ingen kjente odelsberettigede ønsker å benytte seg av sin odelsrett. De har derfor fraskrevet seg sin odelsrett.

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato.

Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Jan Endre Strandbakken

Eiendomsmegler MNEF

jan@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Randsfjordvegen 1978 og 1980 , 2866 Enger

FINN.NO Plugin by HIRVI