Ketil Koppang

Søndre Askvig

Vestsidevegen 1714 , 2860 Hov

Prisantydning

10 800 000,-

Kommunale avg.: 8 584,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
340 m²
Bruttoareal
454 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
5510200 m²
Byggeår
1850
Energimerking
G

Velkommen

Velkommen til Søndre Askvig!

Historien til Søndre Askvig skriver seg trolig helt tilbake til 1350, mens den staselige hovedbygningen antas oppført rundt 1850. Herfra kan du nyte et vidt utsyn over Randsfjorden og de omkringliggende områdene. Gården har lang strandlinje og et solid ressursgrunnlag med 538 daa jordbruksareal og 4.597 daa skog. Det har vært dyr på gården inntil helt nylig og bygningsmassen består blant annet av et ammekufjøs oppført i 2010. Potensialet for landbruksdrift er følgelig stort, men gården er også et ypperlig utgangspunkt for jakt-, fiske- og friluftsliv med et sammenhengende utmarksareal og flere skogshusvære. En nærmere beskrivelse av gården vil du finne i det følgende.

Beliggenhet

Gården ligger i et landbruksområde med spredt boligbygging. Den ligger langs fylkesveg 245 i Ringelia på vestsiden av Randsfjorden i Søndre Land kommune. Kommunesenteret Hov ligger omtrent rett over fjorden for gården (ca. 25 km langs veg via Fluberg bru), til landsbyen Dokka er det 27 km og til Gjøvik 46 km. Til nærbutikk er det 6 km. Barneskole og barnehage ligger ca. 1,5 km nord for gården.

Adkomst

Driftssenteret har direkte avkjøring fra offentlig veg.

Jord, skog og tun

Fulldyrket mark:
Ca. 193 daa fordelt på 3 skifter. Jorda er lettdrevet – svakt hellende, har gode solforhold og kort driftsavstand til tunet. Jorda er ihht. takst sand- og leirholdig og godt egnet til produksjon av korn. Nåværende eier har imidlertid drevet med ammeku og produksjonen på arealene har derfor de senere årene vært gras. Det er ikke vanningsanlegg på gården, men nærheten til Randsfjorden gir gode muligheter for vanning ved behov. Tilstand på drenering er ukjent for nåværende eier, det er ikke foretatt dreneringsarbeider i de senere år.

Innmarksbeite:
Ca. 345 daa fordelt på to områder – ca. 65 daa øst for tunet ned mot Randsfjorden og ca. 279 daa vest for tunet opp mot skogen. Arealene er gjerdet inn, men det er løpende vedlikeholdsbehov av gjerder og tråder. Det er tilrettelagt for rundballer og fremkommelig med traktor til aktuelle steder på beitene.

Skog:
I hht. skogbruksplanen er totalarealet 5.510 daa, hvorav 4.183 daa produktivt og 120 daa registrerte nøkkelbiotoper. Skogen består av primært granskog og ligger i èn sammenhengende teig som strekker seg fra tunet og vestover inn til Askvigfløyta på Veståsen. 18% av det produktive arealet har høy bonitet, 59% har middels bonitet og 23% lav bonitet. Skogen er oppgitt å ha en produksjonsevne på 1.521 kbm / 0,38 kbm pr. daa og en tilvekst på 0,43 kbm pr. daa. Total kubikkmasse basert på registrering i 2013 var 37.566 kbm. Hogstklassefordelingen var 16% i hk 5, 24% i hk 4, 28% i hk 3, 32% i hk 2 og 0% i hk 1. Etter dette tidspunktet er det avvirket og levert 5.132 kbm tømmer, ref. innmålingstall fra Viken Skog. Gården har andel/vegrett i følgende veger som gir adkomst til skogen: Lomsjøvegen, Askvigsætervegen og vegen til Orrfugltjern. Det betales for bruk ihht. mengde tømmer som til enhver tid blir kjørt ut.

Tun:
Eiendommens tun har en tradisjonell og funksjonell oppbygning der det er god plass for traktorer og andre store gårdsredskaper. Selve tunet er stort og romslig og omkranses av våningshuset, kårboligen/vognskjulet, stabburet og ammekufjøset. I tillegg er det en stor hage på nedsiden av våningshuset mot Randsfjorden.

Jakt

Det følger jaktrett med eiendommen og det er for tiden en god viltstamme i området med elg, hjort, rådyr og småvilt. Gården har sammenhengende utmark med flere skogshusvære og egner seg således godt for selvstendig drift i forhold til jakt. Dagens eiere leier ut storviltjakta og småviltjakta til Søndre Land Viltlag og har de siste tre årene fått kr. 21.818,- pr.år for dette. I tillegg leies rådyrjakta ut privat for kr. 3.000,- pr.år.

Innhold og standard

BYGNINGER I TILKNYTNING TIL TUNET:

Våningshus:
Våningshuset er opprinnelig et tømmerhus som antas å være oppført i 1850 og påbygd/ombygd i 1915. Bygningen ble senere oppgradert i 1996. Den har et bruttoareal på 454 kvm, hvorav 416 kvm BRA og 340 kvm P-rom. I første etasje er det hall, storstue, dagligstue, spisestue, stort, romslig kjøkken med spiseplass og vedovn, kjøkkengang, kontor/vaskerom og trapperom. I andre etasje finnes 5 soverom, sy-rom/kontor, bad, trapperom og hall, mens tredje etasje består av 3 rom som brukes som lager. Bygningen har takoverbygd veranda mot Randsfjorden på 17 kvm med bred, herskapelig trapp ned til hageanlegget. Bygningen har mange ildsteder og en åpen murt peis. Det er to stk. piper som er sentrert i bygningen, hvorav den ene har fyringsforbud. Tilsynsrapport av 13.02.2007 er inntatt som vedlegg til salgsoppgaven. Det er en flott, staselig bygning, men den er generelt slitt (TG 2 og TG 3) og det må påregnes å gjøre renovering/oppgradering. For ytterligere opplysninger vises det til tilstandsrapport fra Lie Bygg & Takst AS av 16.06.2017.

Kårbolig:
Kårboligen er oppført i 1917 og er en forlengelse av vognskjulet på gården. Også denne ble oppgradert i 1996. Den har et totalareal på 272 kvm, hvorav 214 kvm BRA og 125 kvm P-rom. I første etasje er det vindfang, entre, gang, bad, kjøkken, 2 stuer, 2 soverom og et kontor. I kjelleren er det lager/teknisk rom. Bygningen har også en overbygd veranda på 12 kvm i gavl ut mot Randsfjorden. I kårboligen er det to murte peiser (kjøkken og stue) som antas å være fra byggeåret, samt vedovn i stue. Bygningen er generelt noe slitt og det må påregnes noe renovering/oppgradering. For ytterligere opplysninger vises det til tilstandsrapport fra Lie Bygg & Takst AS av 11.06.2017.

Ammekufjøs:
Ammekufjøset på totalt 606 kvm bruttoareal er oppført i 2010 på støpte fundamenter med grunnmur av betong og støpt plate innvendig. Vegger er i betong, treverk og stålkontruksjon kledd med trepanel og stålplater. Fronten av bygningen er åpen hvor det er støpt plate for enkel foring i front. Lufteopplegg på møne er ikke fullført. Det er satt en eldre brakke i gavl som benyttes til teknisk.

Låve/driftsbygning:
Denne bygnigngen brant i 2016, men del av natursteinsgrunnmur og del av murt fjøs står igjen. Ca. kr. 600.000,- i forsikringsoppgjør etter brannen følger med salget. Beløpet kan kun benyttes til gjennoppføring av bygning på eiendommen.

Stabbur:
Stabburet har en grunnflate på 65 kvm og er i laftet tømmer over tre plan. Bygget er fundamentert på betong og naturteinspunkt hvor det er noen skjevheter pga. setninger og telehiv. Taket er tekket med teglstein og tekkingen er slitt og har skader. Hovedplan og andre etasje er delt opp i to rom med innvendig adkomst. Loftsrommet er ett stort rom. Bygningen er generelt slitt og har vedlikeholdsbehov, men har stort potensiale.

Vognskjul:
Vognskjulet/uthuset på gården er en forlengelse/del av kårboligen. Den er oppført i bindingsverk på punkt-fundamenter og delvis grunnmur. Taket er tekt med takstein og yttervegger kledd med behandlet trepanel. Bygningen har skjevheter. Den delen av bygget som er brukt til skåle, lager og gårdsverksted er veldig slitt og bør vurderes revet.

Gårdssag:
Saghuset ligger på oversiden av Vestsidevegen ca. 200 m. fra tunet. Det er på 107 kvm og er oppført i 1942. Bygningen er enkelt punktfundamentert, kledd med malt trepanel, tekket med plater av metall og fremstår som etter byggeår med henyn til slitasje. Bygningen er godt egnet som lager, men det må påregnes noen kostnader knyttet til tilrettelegging for dette.

BYGNINGER I UTMARKA:

Majorstua:
Skogshusværet Majorstua er på 20 kvm og ligger i skogen ca. 3,5 km. i luftlinje fra tunet og uten kjøreadkomst. Ca. 200 m. å gå fra nærmeste bilveg. Bygningen er oppført i tømmer med takplater av metall og er oppgitt å være fra 1939, men kan være en god del eldre. Den har stålrør som pipe og en eldre vedovn som er sentrert. Skogshusværet inneholder faste senger, en kjøkkenkrok og en sittegruppe. På Majorstua er det også en stall/uthus på 18 kvm oppført i tømmer og med en øvre del i bindingsverk, samt med takplater av metall. Plassen har et godt potensiale for utleie i forbindelse med jakt.

Solhaug:
Solhaug er en gammel plass som ligger i skogen ca. 5 km i luftlinje fra tunet og uten kjøreadkomst med ca. 500 m. å gå fra parkering i enden av vei. Det går en enkel landbruksvei frem til plassen som kan kjøres med traktor. Skogshusværet er på 24 kvm. og ble oppført i tømmer ca. 1930, men kan være noe eldre. Den er fundamentert på naturstein/betong og har metallplater på taket. Innvendig er den avdelt med et soverom og et oppholdsrom, og den har vedovn med stålrør gjennom taket. Det er også en stall/uthus med utedo i bakkant. Utedoen har store fukt og råteskader og vurderes som et rivningsobjekt, men tømmerdelen på 14 kvm kan reddes ved snarlige tiltak. Solhaug har et godt potensiale som utleieobjekt.

Søre Askvigsætra:
Sæterhuset på Søre Askvigsætra er på 29 kvm ligger ca. 7 km. i luftlinje fra tunet på gården og antas oppført rundt 1930. Det er ca. 200 m. å gå fra parkering langs vei. Bygningen er oppført i tømmer på grunnmur av naturstein som er spekket med murpuss/betong. Taket er tekt med plater av metall som er trukket ut over inngangen slik at det her er en mindre uteplass/veranda. Innvendig er bygget avdelt slik at det er soverom i bakre del og oppholdsrom/kjøkken i hoveddelen. Bygningen har vedovn med stålpipe som er sentrert. Også her er det en stall. Den er veldig gammel (1850 eller eldre), men har store råte og fuktskader og må anses som et rivningsobjekt. Plassen har et godt potensiale i forhold til utleie som jakthytte eller lignende.

Fløyterhytta:
Denne bygningen ligger ca. 8 km. i luftlinje fra tunet på gården på en øy i elva ved et damanlegg som tidligere ble benyttet i forbindelse med tømmerfløyting. Hytta på 20 kvm er oppført i bindingsverk på natursteinsmur og utvendig kledd med behandlet trepanel. Taket er tekt med plater av metall. Bygningen består av ett romslig oppholdsrom med kjøkkenkrok og seng i rommet, samt vedovn med stålrør til pipe. Plassen har et godt potensiale i forhold til utleie som jakt- eller fiskehytte mv.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen (av 11.04.2016) er avsatt til LNRF-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, samt bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Planen er tilgjengelig på meglers kontor og kan ses på forespørsel. Kjøper oppfordres til å kontakte Søndre Land kommune for avklaring av eventuelle egne planer for eiendommen.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Det er gjennom årene blitt gravd ned noe skrot enkelte plasser på eiendommen som vanlig er på landbrukseiendommer. Det er til selgers kjennskap ikke noe forurensingsproblematikk knyttet til noe av dette. Om skrotet ønskes gravd opp/fjernet, er det kjøpers eget ansvar.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligene overtas ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Prisantydning inkl. omkostninger

10 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
270 000,- (Dokumentavgift)
199,50 (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
——————————————————–
271 249,50 (Omkostninger totalt)
——————————————————–
11 071 249,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Odel – Konsesjon

Det hefter odel på eiendommen og det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Selger tar odelsrisikoen, dvs. at dersom det skulle komme et odelskrav og odelstaksten blir lavere enn kjøpesummen, så kompenserer selger differansen til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faks nr. 69 10 17 81. Bus kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsningen, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handelen er kommet i stand. Alle som ha inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Knut Westrum

Advokat

knut@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Vestsidevegen 1714 , 2860 Hov

FINN.NO Plugin by HIRVI