Ketil Koppang

Trysil – Flott landbruks og utviklingseiendom med strandlinje til Osensjøen. Vestvendt beliggenhet og 3 reguleringsplaner med 49 hyttetomter

Osensjøen Øst 91 , 2428 Søre Osen

Prisantydning

5 950 000,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
189 m²
Bruttoareal
851 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Byggeår
1850
Energimerking
D

Velkommen

Velkommen til Østenheden, en meget pen landbrukseiendom med velholdt bygningsmasse og flott vestvendt utsikt til Osensjøen. På eiendommen er det regulert inn tre hyttefelt i tilknytning til Osensjøen med tilhørende utbygde fasiliteter som bryggeanlegg, sjøboder, skiløyper og VA anlegg med kapasitet til 100 hytter. De tre regulerte hytteområdene har til sammen 49 hyttetomter og ligger i vesthellingen nordøst for gårdstunet med vidstrakt utsikt til Osensjøen. Hyttefeltet lengst mot nord er allerede godt opparbeidet med 22 solgte og utbygde tomter. Det midtre hyttefeltet er ferdig opparbeidet og her er 4 av 15 byggeklare tomter solgt, hvorav 3 av tomtene er bebygd. Det siste feltet på 12 hyttetomter er ferdig regulert, men ikke opparbeidet. I tilegg åpner reguleringsplanen for utleieenheter og bevertningssted på tomten hvor driftsbygning og stabbur i dag ligger. Salg av gjenstående hyttetomter vil kunne utløse en gevinst på mellom 3 og 4 millioner kroner. Den årlige driften av hytteområdenes infrastrukur, samt mulig drift av bevertning og utleieenheter gir grunnlag for en potensiell høy årlig avkastning for gardsbruket.

Øvrig areal til eiendommen består av 33 dekar fulldyrka jord og 384 dekar skog hvor ca. 350 dekar er av middels eller høy bonitet, det meste hogstklasse 3. Det følger jaktrettigheter med gården. Skogsarealet tilhørende eiendommen ligger i stigende terreng i bakkant av nåværende hytteområde, og kan på lengre sikt være gode områder for ytterligere utvidelse av fritidsbebyggelse på eiendommen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Søre Osen i et rolig område preget av spredt landbruk og bebyggelse. Avstand til barneskole, barnehage og samfunnshus i Søre Osen er ca 800 meter. Det er ca 1 km til nærbutikk. Gangavstand til flott opparbeidet strand og grillhus ved Osensjøen. Osensjøen er en stor innsjø på ca 43 km² som gir gode muligheter for båtliv og fiske. Det er 38 km til Trysil sentrum, hvor det er bank, rådhus, ungdomsskole, vidergående skole, offentlige tjenester, restauranter m.m. Trysil er også kjent for sitt flotte alpinanlegg og er norges største skidestinasjon. Til Elverum sentrum er det ca 38 km og til Oslo er det ca 180 km.

Adkomst

Se vedlagt kartskisse.

Jord, skog og tun

Arealet er inndelt som følger:
Fulldyrket jord: ca 33,7 dekar.
Skogsareal: ca 384, 5 dekar.
Av oppgitt areal er 150.2 dekar definert som skog av høy bonitet. 203,5 dekar av middels bonitet . 16,8 dekar av lav bonitet og 14 dekar uproduktiv skog.
Myr på 7,3 dekar.
Bebygd, samf, vann, bre: 17.9 dekar.

Totalt areal er ca 443,4 dekar.

Jakt

Eiendommens skog gir muligheter for elgjakt, rådyrjakt og småviltjakt. Dersom man velger å leie ut arealet til jakt vil i følge eier inntekten fra elgjakt normalt ligge på kr. 1000 – 1500 pr. år. Småviltjakt drives ikke på eiendommen i dag. Ut fra opplysninger fra eier og erfaring fra området, estimeres årlig inntekt på jakt til kr. 4 pr. dekar pr. år.

Innhold og standard

Våningshuset:
Bruksarealet totalt:
1.etg: ca 112 kvm.
2.etg: ca 94 kvm
Kjeller: Arealet er ikke målbart grunnet lav takhøyde. Arealet er berenget til 30kvm.
Sum bygning ca 206 kvm

Primærrom totalt:
1. etg: Bad, hall, kjøkken, 2 stuer, trapperom og vaskerom.
ca . 98 kvm.
2. etg: Gang, bad, 5 soverom. ca. 91 kvm.
Sum bygning: 189 kvm.
Våningshuset på gården er generelt oppført i gode og kjente konstruksjoner med den byggemåten som var vanlig ved oppføringstidspunktet. Huset framstår som meget godt vedlikeholdt, og siste renovering av boligen ble endelig ferdigstilt i 2012.
Innvendige gulv: I hovedsak bordgulv av varierende bredde og alder. Flislagt gang og bad. Vinyl på vaskerom og gang 2.etg. Teppe på ett soverom i 2.etg.
Innvendige vegger: Brede trepaneler på alle vegger. Store deler av bygget har original panel som er malt.
Himlinger: Trepanel. I hovedsak fra byggeår med tidstypisk bred panel.
Kjøkkeninnredning: Innredning fra 1999 med overskap og normal benkeplass. Profilerte fronter og laminert benkeplate. Kombinert kjøle og fryseskap, oppvaskmaskin, komfyr med ventilator. Glassplate på vegg mellom over og underskap.
Sanitærutstyr og bad 1.etg: Dusjhjørne, toalett, standard baderomsinnredning med servant. Bad 2. etg: Badekar og toalett. Eldre baderomsinnredning med servant.

Driftsbygning: Bruttoareal på ca 347 kvm. Oppført 1955. Bygget er i 3 etasjer. + gjødselkjeller. 1.etg: omfatter fjøsgang, fjøs, melkerom, stall, grisehus, vognskjul og lager. 2.etg: var benyttet til forlager og 3.Etg til kjøring. Gjødselkjeller som ikke er besiktiget.

Redskapshus: Bruttoareal på ca 202 kvm. Oppført 2008 med moderne konstruksjon uten stolper og øvrige hindringer. Redskapshuset har 2 bilgarasjer, snekkerverksted . Fra snekkerverksted er det trapp til loftet, hvor det er lagt tregulv og innredet med lagerreoler. Det resterende arealet med 4 garasjeløp benyttes til lagring av traktor og redskap.

Stabbur: Bruttoareal på ca 55 kvm. Oppført 1870. Dette består av to rom i 1.etg og et rom i 2.etg. Utvidelse av fylkesevei på 50 tallet gjorde det nødvendig å flytte huset til nåværende tomt. Tidligere har stabburet vært benyttet til utleie. Nåværende eier har startet renovering av stabburet som ikke er fullført.

Gammel bilgarasje: Bruttoareal ca 10 kvm..

Oppvarming, piper og ildsteder

Luft til luft varmepumpe. Kombinert ved og parafinovn i hall. Eier opplyser at parafinbrenner ikke er i bruk. Det er heller ikke noe røropplegg til denne. Lukket peis i den ene stuen. Åpen peis i den andre stuen. I 2. etasje er det installert tre godkjente vedovner. I følge eier holder det å benytte en av disse ovnene til å varme opp etasjen.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan: Østensjøen hyttegrend (Østenheden II, III, og IV). Formål Fritidseiendom. Kommuneplan: Kommuneplanens arealdel. Formål: Fritidsbebyggelse. Periode 2014 – 2025.
Reguleringsbestemmelsene for HB 7508, HB7511 og HB 7513 ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Eksiterende og fremtidig hytteområde på eiendommen

På eiendommen er det flere hytteområder. 26 av totalt 49 tomter er solgt, og 25 av disse tomtene er bebygd. Infrastrukturen i feltet , veg, vann, avløp og kabel-tv, er gårdens eiendom. Inntekter fra driften beløp seg til kr. 230.000,- netto kr.61.000,- i 2015. Infrastrukturen til kabel-tv er per i dag ikke i bruk. Det er ytterligere to regulerte hyttefelt på eiendommen, som ikke er utsolgt. Et felt er ferdig opparbeidet med infrastruktur og består av 15 hyttetomter, hvorav 4 tomter er solgt. De 11 gjenstående tomtene representerer en verdi for grunneier på ca. kr. 200.000 til 250.000,- pr. tomt. Det siste tomteområdet er ikke opparbeidet, dette området omfatter 12 hyttetomter, vest og nord for tunet. Gevinstgrunnlaget for disse tomtene må sees i sammenheng med området som er regulert for utleie og bevertning på gårdstunet øst for veien. Det er området rundt driftsbygningen og stabburet på eiendomen som er regulert til herberge/utleie og bevertning. Reguleringsplan omfatter også utbygg av eksisterene brygge på eiendommen med ytterligere båtplasser og boder. Årlig inntekt fra dagens sjøboder og bryggeanlegg beløper seg til ca. kr 30.000,- pr år.
I dronefilmen som er laget for eiendommen er de regulerte hytteområdene merket med gult i deler av filmen.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Prisantydning inkl. omkostninger

5 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

——————————————————–
5 950 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Odel – Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon.
Samtlige odelsberettigede har fraskrevet seg sin odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Nils Henrik Tegneby

Eiendomsmegler

henrik@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Osensjøen Øst 91 , 2428 Søre Osen

FINN.NO Plugin by HIRVI