Ketil Koppang

Vakker fjelleiendom på 3632 dekar. Tun med hus og låve, og jaktbu på fjellet. Regulert for 6 nye hytter.

Totakvegen 1433 , 3864 Rauland

Prisantydning

2 200 000,-

Kommunale avg.: 6 202,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
120 m²
Bruttoareal
364 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
3632686 m²
Byggeår
1935
Energimerking
G

Velkommen til Heimestøyl!

Denne vakre fjelleiendommen med god, norsk natur, ligger vakkert og idyllisk til på begge sider av Totakvatnet i Rauland. Eiendommens størrelse og areal åpner opp for jakt- og fiskemuligheter med blant annet jaktbu på ca. 1130 meters høyde. Her jaktes det både rein, elg og hjort. Tunet består av et trivelig gårdstun med bolighus og låve. Det foreligger en reguleringsplan som åpner opp for oppføring av 6 hytter til. I låven er det innredet både atellier og verksted. Området byr også på en rekke naturopplevelser, og har alpinanlegg i nærheten. Sunn, norsk fjellnatur – fred og ro er det som venter her.
Eiendommen består omtrent i sin helhet av utmark og er totalt på 3632 dekar.

Velkommen!

Beliggenhet

Eiendommen ligger vest i Telemark og ikke langt fra inngangen til Hardangervidda. Fredelig og vill natur er rett utenfor dørterskelen, og det er ypperlig område for fjellturer. Bebyggelsen ligger på vestsiden av fjellet og ved Totakvatnet med tilgang til båtturer, bading og fisking.
Det er ca. 10 km. til Rauland Alpinsenter, og ca. 25 minutters kjøring til Rauland Skisenter. Fra eiendommen er det ca. 14,5 km. til Rauland sentrum og ca. 33 km. til kommunesenteret Åmot.

Adkomst

Fra øst og Oslo:
Kjør E18 til Drammen og E134 vestover gjennom Kongsberg og Notodden, videre til Nutheim ved Flatdal. Her er det skilt mot Rauland og fylkesvei 503. Kjør videre til Austbø og ta til venstre inn på fylkesvei 801. Kjør gjennom Rauland sentrum til Esso-stasjonen, og følg fylkesvei 362 (Totakvegen) mot Arabygdi. Etter 14,5 km. ta første gårdsvei opp til høyre.

Fra vest:
Kjør inn på E134 og følg denne østover helt til Haukeli. Sving av veien og over på fylkesvei 362 og følg denne videre til den går over i Totakvegen langs med Totakvatnet. Fra Arabygdi er det ca. 11 km. frem til eiendommen.

Fra sør:
Fra Arendal kjører man riksvei 41 nordover helt til E134. Følg E134 vestover mot Åmot. I Åmot ta inn på fylkesvei 37 nordover mot Rauland. Fra Rauland følges fylkesvei 362 som er Totakvegen.

Jakt og eiendommens areal

Eiendommens areal er på totalt 3632 dekar.
Av dette arealet består ca. 8,5 dekar av fulldyrka jord og innmarksbeite. Øvrig del av arealet består av uproduktiv skog (ca. 634,3 dekar) og utmarksareal. Eiendommen strekker seg fra 687 moh. som er høyden på Totakvatnet, og til det høyeste punktet ved Husnuten som ligger 1609 moh. Arealet grenser ned mot Totakvatnet på begge sider, og har til sammen ca. 2 km. strandlinje.

Til eiendommen hører det jaktrett for rein, elg, hjort og småvilt, i tillegg til fiskemuligheter i Totakvatnet. I 2016 opplyses det at det er felling på to dyr, i 2015 var det på fire dyr. Kvoten varierer mellom 1-4 reinsdyr avhengig av fellingsprosent og telling.

Beskrivelse Heimestøyl tun

Bolighus:
Bruksareal totalt:
1. etasje: ca. 77 kvm.
2. etasje: ca. 49 kvm.
Kjeller: ca. 25 kvm.
Sum bygning: ca. 151 kvm.

Primærrom totalt:
1. etasje: Vindfang, trappegang, bad, kjøkken og to stuer. ca. 75 kvm.
2. etasje: Trappegang og 3 soverom. ca. 45 kvm.
Kjeller: 0 kvm.
Sum bygning: ca. 120 kvm.
Bolighuset har gjennomgått en rekke påkostninger og oppgraderinger de senere år. Balnt annet er det et omtrent nytt bad og et trivelig gårdskjøkkenet. Fra de fleste vinduene er det flott utsikt over vannet.
I bolighuset er det et pipeløp, med tilknyttet vedovn i stuen. Øvrig oppvarming med strøm. Det er varmekabler på bad i 1. etasje. Det var kontroll av det elektriske anlegget i både bolighuset, Gamlestoga og Hytta på Haugen i oktober 2016, og ingen feil eller mangler ble avdekket.

Byggeår ca. 1935. Tilbygget stuedel i ca. 1955.
Grunnmurer delvis i betong samt delvis i naturstein. Det er betongdekke under den eldste delen. Hovedkonstruksjonen på den eldste delen er oppført i laft/tømmer, delvis i front og på gavler utlektet og kledd. Tilbygd del oppført i bindingsverk, utvendig kledd med liggende trepanel. Takkonstruksjon oppført som saltak av plassbygde sperrer, utvendig tekket med stålplater og papp.

Låve:
Bruttoareal:
1. etasje: ca. 105 kvm.
2. etasje: ca. 85 kvm.
Sum bygning: ca. 190 kvm.
Låven er med sin størrelse ypperlig for denne eiendommen. I dag benyttes den til en del lagringsplass, men også som atellier (ca. 40 kvm. isolert) og verksted (ca. 40 kvm. isolert).

Ukjent byggeår.
Bygningen er oppført på stedlige masser, delvis med punktfundament i tilhogd natursteinsmurer. Hovedkonstruksjon oppført i bindingsverk, utvendig kledd med stående trepanel. Takkonstruksjon oppført som saltak, utvendig tekket med stålplater.

Ørnestøyl jaktbu

Jaktbua er en enkel bygning som ligger på fjellet ovenfor tunet, ca. en times gange unna.
Bygningen er oppført i bindingsverk, kledd med trepanel og torvtak.

Reguleringsforhold

Hele eiendommen ligger for det meste i et LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsformål). Det meste av arealet på fjellet ligger også i et område hvor det er hensynssone for villrein.
Tunet ligger innenfor «Reguleringsplan for del av Heimestøyl», datert 01.07.2004. I reguleringsplanen åpnes det opp for etablering av 6 nye hytter på dette området.

Kommuneplan, reguleringsplan og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Diverse

Eier av eiendommen mottar en årlig erstatning fra Statskraft på kr. 6 511,21 (indeksreguleres og sum for år 2016). Det gjelder erstatning for oppdemt grunn da Totak er en del av Tokkevassdragene.

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

I nærheten av tunet ligger det fire hytter. To av disse eies av selgeren av denne eiendommen. Disse to hyttene er utskilt fra gården og det er også mulighet for kjøp av disse, enten én eller begge. Ta kontakt med megler for mer informasjon. Hyttene er med i taksten men følger ikke med i salget.

Odel – Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon.
Eiendommen er odelsfri.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Kim André Johansen

Eiendomsmegler MNEF

kim@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Totakvegen 1433 , 3864 Rauland

FINN.NO Plugin by HIRVI