Ketil Koppang

Velholdt gård i Valdres. Idyllisk seter på fjellet. Jakt/fiske. Utleie/tomteutvikling

Vestsidevegen 2114, 2116 og 2118 , 2967 Lomen

Prisantydning

7 700 000,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
281 m²
Bruttoareal
344 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
1115700 m²

Beliggenhet

Øvre Kårstad har flott beliggenhet i Lomen, Vestre Slidre kommune i Valdres. Gårdstunet ligger på ca. 480 moh og har en flott utsikt. Høyeste punkt på gården er på ca. 1140 moh. Meget god solgang vår, sommer og høst. November til februar, begrenset. Tunet ligger syd for Slidrefjorden og i vestre enden av denne. Området er hovedsaklig bebygd med landbrukseiendommer og noen boligeiendommer. Ryfoss ligger 4 km nord-vest for gårdstunet og Slidre ligger 13 km syd-øst for gården.

Se videopresentasjon ved å trykkke på separat presentasjon opp til høyre.

Adkomst

Fra Fagernes, følg E16 (Tyinvegen) nordover ca. 32,6 km (med Slidrefjorden på venstre side.) og ta av til venstre. Ta deretter første til venstre igjen etter brua, inn på Vestsidevegen. Gården ligger på høyre side av veien etter ca 1,5 km.

Jord, skog og tun

Gården er på totalt 1115,7 daa. hvor av:

Dyrket mark.
81 daa.
Dette arealet er fordelt rundt tunet, heimstølen og langstølen ved Syndin. Arealet leies bort til grasproduksjon for kr. 16 000,- pr år.

Beite.
2,4 daa.

Skog.
345,2 daa.
Består hovedsaklig av gran og lauvirke.
Skogen har god veidekning. Se mer info i vedlagt takst.

Annet areal.
687,1 daa.

Se oversikt over de forskjellige arealene i vedlagt kart fra skog og landskap.

Tun
Tunet er pent opparbeidet med plen og beplanting. Gruset gårdsplass.

Innhold og standard

Bygningsmassen består av: Våningshus, kårbolig, verksted/driftsbygning, stabbur, vognskjul, garasje og skåle. I tillegg består eiendommen av:

– Heimstølen med seterhus, hytte, uthus og låve.
– Seter på Syndin med hovedbygning, anneks og uthus.
– Båthus ved vannet Midtre Syndin.

For nærmere beskrivelse av hytte og seter, se vedlagt takst.

Våningshus.
Areal: BTA: 344 kvm. BRA: 307 kvm. P-rom: 281 kvm. S-rom: 26 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Entre, gang, vaskerom med wc, kjølerom, 2 stuer, 2 kjøkken og trappegang til 2.etg.
2.etg:
Loftstue, 2 soverom og bad.
Sokkel etg:
Entre med trapp til 1.etg, gang, 2 soverom og bad med vaskerom. I tillegg kommer garasje og bod.

Kårbolig.
Areal: BTA: 244 kvm. BRA: 228 kvm. P-rom: 120 kvm. S-rom: 108 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Vindfang, gang, kjøkken, stue, bad, 3 soverom og trapperom til kjeller.
Kjeller:
Garasjedel, lager, snekkerbod, teknisk rom, fyrrom, baksterom/vaskekjeller, bod og gang.

Driftsbygning.
Areal: BTA: 504 kvm.
Inneholder:
Bygningen er ombygd til en produksjonsbygning hvor det har vært snekkerverksted, systue, gårdsbutikk/tapetserverksted, malingsrom og gårdsverksted samt mange andre rom relatert til til den drift eier har drevet med. I låven finnes et gjesterom.

Vognskjul.
Areal: BTA: 42 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Lager.

Stabbur.
Areal: BTA: 15 kvm
Inneholder:
1.etg:
Lagerrom.

Garasje inntil låven.
Areal: BTA: 36 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Garasjerom.

Vedskåle.
Areal: BTA: 10 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Et rom.

Redskapshus.
Areal: BTA: 73 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Lager.

Standard.
Bygningsmassen fremstår i god stand etter byggeår og det er foretatt løpende oppgraderinger og vedlikehold etter behov. Se mer info i vedlagt takst.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshus:
Elektrisitet og ved.
Montert varmepumpe. (solid, ny i 2015)

Kårbolig:
Elektrisitet og ved.
Fyrrom i kjeller hvor det er montert en vedfyrt vannsentral (tilstanden på denne er ukjent). Radiatorer montert i boligen. Anlegget er fra byggeår. Montert varmepumpe som varmekilde i tillegg.

Reguleringsforhold

LNF-område (landbruk-, natur- og friluftsområde)

I tillegg ligger deler av eiendommen i et område som i kommuneplanen er avsatt til:
Fritidsbebyggelse – Fremtidig
Fritidsbebyggelse – Nåværende

Regulert område:

543 0543R030 Felt 10 (22.06.1999)
543 0543R079 Rennefjell hyttegrend (10.06.2010)

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Hovedbygningen overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Jakt og fiske.

Private jaktrettigheter:
– Elgjakten blir benyttet kun av grunneiere. Pr.dags dato er det 6 aktive jegere på laget. Størrelsen på området er ca. 30.000 mål.
– Småviltjakten med blant annet harejakt, rypejakt og storfugl er for tiden utleid. Den er på ca. 11.000 mål. Blir lyst ut hvert 5 år.
– Rådyrjakten har det vært litt sporadisk utleie på.
– Jaktterrenget grenser til statsallmenning, hvor det også er muligheter.
– Fiskerett i 3 vann, Slidrefjorden, samt Midtre og Søndre Syndin.

Eiendommens jaktrettigheter er utleid. Årlig leieinntekt er på ca. kr. 10 000,-

Produksjon.
Eier har ikke drevet med tradisjonelt landbruk de senere årene. Dyrket mark er utleid til grasproduksjon for kr. 16 000,- pr år. Skogen og fjellområdene er drevet av dagens eier.

Leieinntekter på driftsbygning.
Pr. dags dato er ikke noe av bygningen utleid, men den har tidligere vært utleid for kr. 120 000,- pr år.

Beiterett.
Beiterett i Vestre Lomen Utmarkslag.

Tomter.
Eier driver aktivt med omregulering og salg av hyttetomter. Eiendommen har potensiale for mer omregulering med fortetting av hyttetomter inne ved Syndin som er et populært hytteområde.

Tomtene i felt nr. 10, Rennefjell Hyttegrend (se vedlegg), er i ferd med å fradeles eiendommen. Disse tomtene følger ikke med på kjøpet av gården.
Hvis ikke fradelingen er ferdig til overtagelse, plikter kjøper å signere på alle dokumenter i ettertid som har med fradeling av disse tomtene å gjøre.
Verdien på dette tomtearealet er ikke tatt med i taksten.

Festetomter.
Gården har 2 festetomter med inntekt på kr. 4 300,- pr år totalt. Indeksreguleres hvert 10. år.

Veier.
Igjennom deler av gårdens areal går det det veier til seter og hytteområder. Dette gir ingen inntekt til gården.

Annet.
Det omtalte stabburet på gården har eier et ønske om å ta med seg. Hvis dette lar seg gjennomføre rent praktisk, så reduseres taksten med tilsvarende verdi som stabburet er satt opp i. Stabbur 2 er allerede tatt bort fra eiendommen og medfølger ikke i kjøpet.

Prisantydning inkl. omkostninger

7 700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
197 500,- (Dokumentavgift)
399,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
——————————————————–
198 949,- (Omkostninger totalt)
——————————————————–
7 898 949,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Odel – Konsesjon

Det er odel på eiendommen, men alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg sin odelsrett.

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10% av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskift av kjøpekontrakt. At kjøper skal yte kreditt til selger er et avvik fra normalordningen om ytelse mot ytelse, og kjøper kan med dette utsettes for en større risiko enn normalt i en eiendomshandel. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet. Forskuddsbeløpet disponeres av selger etter at sikrings-obligasjonen er tinglyst, frem til dette tidspunkt er forskuddsbeløpet kjøpers penger. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Jan Endre Strandbakken

Eiendomsmegler MNEF

jan@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Vestsidevegen 2114, 2116 og 2118 , 2967 Lomen

FINN.NO Plugin by HIRVI