Hva er skogen verdt

Litt om bonitet og hogstklasser i skogen

 

Skogbruk er et eget fag og de fleste skogeierne benytter fagfolk for vurdering og uttak av tømmer. Du bør derfor ikke sitte med kunnskap for å drifte skogen på en forsvarlig måte.

Men, det er greit å kjenne noe uttrykk som du møter i hverdagen, for eksempel i prospekt fra megleren.

Bonitet brukes som et uttrykk for skogens evne til å produsere trevirke, uttrykt som m³ pr. år.

Man deler boniteten inn i 5 klasser

Særs høy boniteten >1,0 m³ pr.år
Høy boniteten 0,5-1,0 m³ pr.år
Middels boniteten 0,3-0,5 m³ pr.år
Lav boniteten 0,1-0,3 m³ pr.år
Impediment boniteten <0,1 m³ pr.år

Et regneeksempel (forenklet): Eier du et areal på 100 daa med høy bonitet og markedspris for tømmer er 350 kr/ m³, gir det en verdiøkning på mellom 17.500 og 35.000 pr.år.

Hogstklasse er en inndeling av alder på skogen.

Skog deles inn i fem hogstklasser (aldersklasser) hvor hogstklasse I er snauflate lagt ut til foryngelse/nyplanting, hogstklasse II er småskog, hogstklasse III er yngre skog (25-40 år etter bonitet), hogstklasse IV er eldre skog og hogstklasse V er hogstmodne trær. Det ideelle er å ha jevn fordeling i de 5 klassene.

Vanlig brukt måleenhet for skog er dekar. Dekar (forkortet daa) og mål er det samme. Et dekar/et mål = er 1000 m2.

Skrevet av Lars Ole Frøland

 

Relaterte innlegg