Skatt ved salg av gårdsbruk

Mange selgere av landbrukseiendommer er opptatt av skatt, naturlig nok, og det store spørsmålet er hva man må betale i skatt ved salg av sin landbrukseiendom. Vi som er meglere hos Ketil Koppang landbruks- og næringsmegling AS blir ofte stilt dette spørsmålet. Spørsmålet er ikke av en slik karakter at det er mulig å gi et kort, godt og konsist svar på direkten. Det er et sammensatt spørsmål som avhenger av en rekke variabler.

Hva skal man skatte av
Først av alt; det er svært sjeldent at man skal betale skatt av hele salgssummen. Man skal kun betale skatt av den eventuelle gevinsten. Og det er heller ikke all gevinst man skal betale skatt av.

En landbrukseiendom vil bestå av ulike bestanddeler som i skattelovgivningen kan behandles ulikt. Fra 2016 kom nye regler om at det ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk og skogbruk, som har vært drevet som et personlig foretak, ikke lengre skal beregnes som personinntekt. Den eventuelle gevinsten vil beskattes som kapitalinntekt som beskattes med en betydelig lavere sats. (25 %)

Verdt å merke seg er at dette gjelder alminnelige gårdsbruk. Spesialproduksjoner og tomteutvikling faller utenfor da det fortsatt er næringsbeskatning for det som har virket i næring. (38 – 50 %)

Det er altså gevinsten denne skatteprosenten skal beregnes ut fra. Vanligvis har man betalt en sum for gården den gang man ervervet den, dvs. en inngangsverdi. Dersom eiendommen er ervervet før år 2004, f. eks. i år 1980, skal verdistigningen fra år 1980 til år 2004 beregnes ut ifra en bestemt formel, for å gi en oppregulert inngangsverdi. Verdistigningen fra og med år 2005 er skattepliktig.

Ikke alt blir beskattet
Unntaket er den boligen man selv bor i, derom man har opparbeidet bo- tid (Man må ha bebodd boligen i et av de to siste årene), som er regler på lik linje ved salg av en ordinær bolig. På de fleste gårder er det en eller flere boliger og det er også vanlig at man selv bebor hoved-boligen. I slike tilfeller er altså den eventuelle gevinsten ved realisasjon av slikt formuesgode skattefritt. Har man derimot en kårbolig som er utleid vil eventuell gevinst ved salg av denne beskattes. Når vi snakker om en gevinst er det «overskuddet» ved salg det er snakk om. Er det 0 i overskudd er det heller ingenting å betale skatt av.

I 2017 går skattesatsen ved gevinst vunnet ved kapital ytterligere ned til 24 %. Det er et komplekst regnestykke å komme frem til hva man må betale i skatt ved salg av en gård. På generelt grunnlag kan vi si at det ved salg av alminnelige gårdsbruk er sannsynlig at skatten vil bli ca. 10 -15 % av den totale salgssummen. Men her må man ta forbehold om at ingenting er sikkert før man har et helhetsbilde.

 

Relaterte innlegg